logo-met-tekst-kleiner-breed

Statuten-2

Hieronder de tekst van de statuten.

Voor de printversie (een kopie van de organele statuten klik hier)

S T A T U T E N W I JZ I G I N G

VAN DE VERENIGING

 

 

ZEIL-ROEI- EN MOTORBOOTVERENIGING DE BATAVIER

Te WIJCHEN

 

Akte d.d. 3 april 2007

 

23280 /BdH/AP

 

STATUTEN WIJZIGING

Heden 3 april tweeduizend zeven --------------------------------------------------------

verschenen voor mij,Mr. Maximiliaan Johan Leo Marie Baron van Hövell tot ---------

Westerflier, notaris te Wijchen -----------------------------------------------------------

de heer JOHANNES HENDRIKUS FELEN wonende te 5361JX Grave--------------------

Sirtemalaan 43 geboren op zes mei negentienhonderd eenenvijftig te Nijmegen. ---

houder van rijbewijs nummer 317896796, uitgegeven te Grave op negen maart ----

tweeduizend, gehuwd---------------------------------------------------------------------

De comparant, handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van de vereniging ----

met volledige rechtsbevoegdheid; ZEIL-ROEI-EN MOTORBOOTVERENIGING ----

DE BATAVIER zetelende te Wijchen en kantoorhoudende te 6606 KJ Niftrik --------

gemeente Wijchen, van Cittersweg 8, ingeschreven in het handelsregister van de---

kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 40144325----------

verklaarden:------------------------------------------------------------------------------- INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------

- De vereniging is opgericht bij akte op vijftien december negentienhonderd------

  zeventien;-----------------------------------------------------------------------------

- bij akte houdende statutenwijziging verleden voor de plaatsvervanger van Mr.-

  A.H.M. Rieter, destijds notaris te Nijmegen, op zestien juni negentienhonderd—

  tweeëntachtig werden tevens de statuten in een notariële akte vastgelegd,-----

  mitsdien heeft de vereniging alsdan volledige rechtsbevoegdheid-----------------

-.bij akte houdende statutenwijziging verleden voor M.J.L.M Baron van------------

  Hövell tot Westerflier, notaris te Wijchen werden de statuten gewijzigd en hun-

  geheel opnieuw vastgesteld.---------------------------------------------------------

- bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging van zeven en—

  twintig februari tweeduizend zeven is beslotende statuten van de vereniging----

  opnieuw te wijzigen. Eenuitreksel uit de notulen van de vergadering wordt aan-

  deze akte gehecht. De statuten luiden zoals hierna omschreven------------------

 

STATUTEN--------------------------------------------------------------------------------

 

NAAM EN ZETEL---------------------------------------------------------------------------

Artikel 1------------------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging draagt de naam:ZEIL- ROEI- EN MOTORBOOTVERENIGING—

   DE BATAVIER------------------------------------------------------------------------

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wijchen----------------------------------------

 

DOEL---------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2------------------------------------------------------------------------------------

1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van watersport---------------------

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:------------------------------------

 - het aanleggen en exploiteren van een of meerdere jachthavens met al dan-

   niet drijvende accommodaties voor de watersport-----------------------------

 - het aanschaffen van boten om deze ter beschikking te stellen aan de ------

   leden.-----------------------------------------------------------------------------

 - in het algemeen het verrichten van alles wat de watersport kan bevorderen

   in de ruimste zin te verstaan----------------------------------------------------

 

DUUR---------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3------------------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.---------------------------------

2. Het verenigingsjaar loopt van één november tot en met eenendertig oktober

    van elk jaar---------------------------------------------------------------------------

 

LIDMAATSCHAP----------------------------------------------------------------------------

Artikel 4 -----------------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging kent leden, aspirant-leden, jeugdleden, ereleden en---------------

   partnerleden --------------------------------------------------------------------------

2. a Leden zijn:-----------------------------------------------------------------------

       - de huidige leden-------------------------------------------------------------

       - zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door-

         het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het-------

         bestuur afgegeven verklaring.----------------------------------------------

         In het geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene------

         ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.--------------------------

     b Om als lid toegelaten te kunnen worden moet men de leeftijd van achttien-

        (18)jaar hebben bereikt. In het Huishoudelijk Reglement kunnen regels----

        opgenomen worden die toelating van jeugdleden, dat zijn personen die de-

        leeftijd van achttien(18) jaar nog niet hebben bereikt, regelen.--------------

        Jeugdleden hebben niet het recht het woord te voeren op de (algemene)---

        ledenvergadering, hebben geen stemrecht en kunnen geen deel-------------

        uitmaken van het bestuur-------------------------------------------------------

     c De toelatingsprocedure zal in Huishoudelijk Reglement worden--------------

        opgenomen. ---------------------------------------------------------------------

        Hierin dient bepaald te zijn dat een nieuw lid voor een maximaal vast te----

        stellen periode de status aspirant-lid krijgt.------------------------------------

        tijdens deze periode is het bestuur gemachtigd onder opgave van-----------

        redenen, het aspirant lidmaatschap te ontnemen.-----------------------------

        Aspirant-leden hebben het recht het woord te voeren op (algemene)--------

        ledenvergaderingen; zij hebben alsdan echter geen stemrecht.--------------

     d Tot ereleden kunnen op voorstel van het bestuur of van tenminste tien(10)

        stemgerechtigden leden worden benoemd zij die zich bijzonder--------------

        verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging.-------------------------

        De benoeming geschiedt door de ledenvergadering met twee/derde van de-

        geldig uitgebrachte stemmen.---------------------------------------------------

3. Tot partnerleden kunnen worden benoemd:----------------------------------------

     - de partners van de leden mits daartoe door hen beiden schriftelijk verzocht

       is:---------------------------------------------------------------------------------

       Dit lidmaatschap is te beshouwen als een gedeeld lidmaatschap;zij----------

        kunnen dientengevolge samen slecht een stem uitbrengen;------------------

      - de partners van de leden die deel uitmaken van het bestuur of van een-----

        door het bestuur erkende verenigingscommissie.------------------------------

Het Huishoudelijk Reglement geeft nadere regelen omtrent voormelde----------

partnerleden.--------------------------------------------------------------------------

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door-------

    erfopvolging worden verkregen.-----------------------------------------------------

 

EINDE LIDMAATSCHAP--------------------------------------------------------------------

Artikel 5------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het lidmaatschap eindigt:------------------------------------------------------------

    a door het overlijden van het lid.-------------------------------------------------

    b door opzegging door het lid-----------------------------------------------------

    c Door opzegging door de vereniging---------------------------------------------

    d door ontzetting-------------------------------------------------------------------

    e Indien een lid niet voldoet aan zijn financiële verplichtingenuiterlijk een ----

       maand na schriftelijke aanmaning door de penningmeester van de ---------

       vereniging:-----------------------------------------------------------------------

     f ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid van de vereniging-----------

2. Opzegging van het lidmaatschap door eht lid kan slechts schriftelijk geschieden

    te richten aan het bestuur.-----------------------------------------------------------

3. Opzeggen van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts--------------

    geschieden door middel van een daartoe strekkend besluit van de --------------

    ledenvergadering, genomen door met ten minste twee/derde der geldig---------

    uitgebrachte stemmen.---------------------------------------------------------------

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een—

    lid in strijd met de statuten, reglementen of geldig genomen bestuursbesluiten-

    handelt of wanneer het lid de vereniging om onredelijke wijze benadeelt. Zij----

    geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in---

    kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen-----

    één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de------

    algemene ledenvergadering die dan met twee/derde meerderheid van de ------

    geldig uitgebrachte stemmen beslist.-----------------------------------------------

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft de----------

    jaarlijkse bijdrage voor het geheel door eht lid verschuldigd, tenzij het bestuur-

    anders beslist-------------------------------------------------------------------------

6. Het hierboven onder 1 tot en met 5 gestelde is ook van toepassing op het----- 

    beëindigen van het lidmaatschap van aspirant-leden, jeugdleden en ereleden---

7. In het Huishoudelijk Reglement kunnen bepalingen worden opgenomen waarin-

    het bestuur de bevoegdheid gegeven wordt leden tot de eerstvolgende----------

    ledenvergadering de toegang tot en het gebruik van de eigendommen van de—

    vereniging en de bij haar in het beheer zijnde terreinen en wateren te-----------

    ontzeggen.----------------------------------------------------------------------------

    In een dergelijke geval zal het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien

    leden, te richten tot de voorzitter, binnen vier weken een ledenvergadering------

    beleggen,-------------------------------------------------------------------------------

    Op de eerst volgende ledenvergadering zal het bestuur een met ------------------

    schorsingsreden omklede mededeling doen aan de ledenvergadering--------------

    waarna de ledenvergadering met twee/derde van de geldig uitgebrachte ---------

    stemmen over voortzetting van het lidmaatschap van het betrokken lid beslist---

    het geschorste lid heeft toegang tot de bedoelde vergadering, dient zich ten------

    aanzien van de overige agendapunten te onthouden van het recht het woord te--

    voeren en zijn stem uit te brengen totdat over de voortzetting van het -----------

    lidmaatschap is beslist.----------------------------------------------------------------

8. In het Huishoudelijk Reglement kan een bepaling worden opgenomen waarin ----

    leden verplicht worden gesteld per verenigingsjaar gedurende een aantal uren –

    werkzaamheden voor de vereniging te verrichten zonder dat daar een ------------

    vergoeding tegenover staat-----------------------------------------------------------

 -  Leden die dat wensen, kunnen door het betalen van een afkoopsom van deze ---

    verplichting worden ontheven.--------------------------------------------------------

    De aard van de werkzaamheden, het aantal te werken uren en de hoogte van ---

    de afkoopsom kunnen nader worden vastgesteld in het Huishoudelijk -------------

    Reglement.----------------------------------------------------------------------------------

 

CONTRIBUTIES/GELDMIDDELEN----------------------------------------------------------- Artikel 6-------------------------------------------------------------------------------------

1. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie --

    wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.-----------------------------

2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:-------------------------------------

    - entreegelden;----------------------------------------------------------------------

    - contributies;-----------------------------------------------------------------------

    - liggelden van de leden;-----------------------------------------------------------

    - donaties;---------------------------------------------------------------------------

    - legaten en erfstellingen;----------------------------------------------------------

    - overige baten.---------------------------------------------------------------------

 

BESTUUR------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 7-------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur bestaat uit:---------------------------------------------------------------

    - een algemeen bestuur, bestaande uit ten minste vijf natuurlijke personen;--

    - een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris, de ---------

      penningmeester, het bestuurslid speciaal belast met havenzaken en het-----

      bestuurslid speciaal belast voor evenementen.---------------------------------

      Behoudens het voorzitterschap wordt de functieverdeling door het bestuur zelf –

      geregeld. -------------------------------------------------------------------------------

      De voorzitter wordt benoemd door en uit de algemene ledenvergadering.---------

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de –

    leden van de vereniging; zij dienen wettelijk meerderjarig te zijn en --------------

    handelingsbevoegd te zijn.------------------------------------------------------------

    De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.---------------

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de-----------

    algemene ledenvergadering worden ontslagen. De algemene ledenvergadering -

    besluit tot ontslag met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte ----------

    stemmen.-------------------------------------------------------------------------------

4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. ------

    Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee ------------------

    opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden ------

    treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het----

    rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.----------------------

5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is ------

    gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo---------

    spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de -------

    voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.-------------------------------------

    De voorzitter, secretaris en de penningmeester treden nimmer in enige -----------

    combinatie tegelijk af behoudens in het geval dat het hele bestuur aftreedt.------

    Indien door verkiezing toch een gelijktijdig aftreden veroorzaakt -------------------

    zou worden, wordt door middel van loting bepaald van welk bestuurslid de -------

    zittingsperiode wordt verlengd met een jaar.-----------------------------------------

6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in-----

    de artikelen 10 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.----------------------

 

BESTUURSBEVOEGDHEID-------------------------------------------------------------------

Artikel 8---------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.---------------------------

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene -------------------

    ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten-----

    tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het--------

    aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk----

    medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot------------

    zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.---------------------------

3. De penningmeester is belast met het innen der gelden en het beheren van het----

    vermogen van de vereniging, zulks in overleg met de overige bestuursleden.------

    Hij stelt jaarlijks een staat van baten en lasten alsmede een balans op en laat-----

    een accountant jaarlijks een financieel rapport over zijn administratie opstellen.---

    Hij draagt er zorg voor dat dit accountantsrapport tenminste veertien dagen ------

    voor de ledenvergadering, waarin het financieel verslag van enig jaar--------------

    behandeld zal worden, op de haven ter inzage ligt in het clubhuis.------------------

    Betalingen door de penningmeester voor aankopen, werkzaamheden of------------

    diensten verricht op last van enig bestuurslid dienen door het betrokken-----------

    bestuurslid te zijn gefiatteerd.----------------------------------------------------------

    Indien de penningmeester zelf de opdrachtgever is voor aankopen,-----------------

    werkzaamheden of diensten, dient de betaling ervan mede gefiatteerd te zijn------

    door de voorzitter.-----------------------------------------------------------------------

    Betalingen van bedragen groter dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00)---

    dienen genotuleerd te worden in de bestuursvergadering voorafgaand aan of------

    volgend op de betalingsdatum.---------------------------------------------------------

    De penningmeester dient voor betalingen per bank of giro alsmede----------------

    kasopnames van bedragen die hoger zijn dan twee duizend vijf honderd euro------

    (€ 2.500,00), voor uitvoering van de transactie, een schriftelijke goedkeuring-----

    van de voorzitter te hebben.------------------------------------------------------------

4. In het Huishoudelijk Reglement zijn de verkiezing en de bevoegdheden van het---

    bestuur in zijn algemeenheid alsmede van de overige bestuursleden nader---------

    geregeld.---------------------------------------------------------------------------------

 

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID-------------------------------------------------- Artikel 9---------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.------------------------------------------

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen --

    met de secretaris en/of de penningmeester.-------------------------------------------

 

ALGEMENE VERGADERING/AGENDA/REKENING EN VERANTWOORDING-----------------

Artikel 10----------------------------------------------------------------------------------------

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel -----

    binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van------

    deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene--------------

    ledenvergadering komen de navolgende onderwerpen in ieder geval aan de-----

    orde:------------------------------------------------------------------------------------

    a. jaarverslag van het bestuur/secretaris;------------------------------------------

    b. financieel jaarverslag van de penningmeester;----------------------------------

    c. de begroting van het lopende verenigingsjaar;----------------------------------

    d. bestuursverkiezing.----------------------------------------------------------------

    De betreffende stukken worden ondertekend door de bestuursleden;--------------

    ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan---------

    onder opgave van redenen melding gemaakt.---------------------------------------

2. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij --------

    diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger-----------------------------------------

    Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar------

    leiding.----------------------------------------------------------------------------------

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen--------------

    gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen---------

    persoon.--------------------------------------------------------------------------------

    Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ----------------

    ledenvergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en--------

    de secretaris van die vergadering ondertekend.-------------------------------------

4. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel------

    omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.--------------------------------

    Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd

    gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de

    juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de

    meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming

    vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

5. Door de algemene ledenvergadering wordt een accountant benoemd die geen

    deel uit mag maken van het bestuur. De accountant onderzoekt de rekening en

    verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering

    verslag uit van zijn bevindingen.

6. Het bestuur is verplicht aan de accountant alle door hem gewenste inlichtingen te

    verschaffen, hem desgevraagd de kas en de waarden te tonen en inzage in de

    boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo

    dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet, statuten of

    Huishoudelijk Reglement verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste tien stemgerechtigde leden is het bestuur

    verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden

    binnen vier weken na indiening van het verzoek.

    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,

   kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene

   ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van ----

   een advertentie in ten minste één in de regio gemeenten Wijchen/Nijmegen-------

   veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan-------------------

   bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen--------

   van de notulen.--------------------------------------------------------------------------

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk –

    mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste twintig-------   

    dagen.------------------------------------------------------------------------------------

    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld met een korte---  

    toelichting daarvan.----------------------------------------------------------------------

    Indien in een vergadering voorstellen gedaan worden die een gevolg zijn van------

    de agendapunten, kunnen deze voorstellen, alhoewel niet in de oproep------------- 

    vermeld, in behandeling worden genomen en onmiddellijk worden afgedaan.------

 

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN----------------------------

Artikel 12--------------------------------------------------------------------------------------

1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de------

    vereniging statutair is gevestigd.-------------------------------------------------------

2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst---

    zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene------------

    ledenvergadering zijn uitgenodigd.-----------------------------------------------------

    Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn------

    schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.-----

3. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene----

    ledenvergadering.------------------------------------------------------------------------

4. Stemmen geschiedt in de ledenvergadering, tenzij in de statuten of in het----------

    Huishoudelijk Reglement anders is bepaald, bij meerderheid van de geldig---------

    uitgebrachte stemmen.------------------------------------------------------------------

    Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.----------------------------

    Machtiging is niet toegestaan.----------------------------------------------------------

    Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.-------------------

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere ------------

    meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid -----

    van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken beslist de-----

    voorzitter. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot----

    Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een-----------

    volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen----

    die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.------------

 

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING----------------------------------------------- Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,-----

    die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn---

    opgedragen.------------------------------------------------------------------------------

    Een algemene vergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen ongeacht het-------

    aantal aanwezige leden.-----------------------------------------------------------------

2. De tarieven van de vereniging zoals entreegeld, contributie, liggeld,----------------

    waarborgsommen en vergoeding voor winterberging, worden naar soort en--------

     hoogte door de ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur, zulks---

     met eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.--------------------

     Het bestuur is bevoegd zonder goedkeuring van de ledenvergadering de--------

     tarieven van enig jaar in de loop van november van dat jaar aan te passen met

     een percentage gelijk aan dat van de ontwaarding van de in Nederland----------

     geldende munteenheid in datzelfde jaar.--------------------------------------------

     Het percentage is vast te stellen door de directie van de bankrelatie van de-----

     vereniging.----------------------------------------------------------------------------

     Het bestuur doet in de eerstvolgende ledenvergadering mededeling van een----

     dergelijke correctie.------------------------------------------------------------------

 

STATUTENWIJZIGING---------------------------------------------------------------------

Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de----

    algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat----

    aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.--------------------------

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van----

    een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf-------

    dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de

    voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte------

    plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de-

    vergadering werd gehouden.---------------------------------------------------------

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts—

    worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het------

    aantal geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.------

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is

    opgemaakt.---------------------------------------------------------------------------

    Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen---

    verlijden.------------------------------------------------------------------------------

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van--------

    statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals-----

    deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer-

    van Koophandel en Fabrieken gehouden register.----------------------------------

 

ONTBINDING EN VEREFFENING ---------------------------------------------------------

Artikel 15 ---------------------------------------------------------------------------------

1. Het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing op--

    een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de------------

    vereniging.----------------------------------------------------------------------------

2. Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene ledenvergadering------

    slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde van de geldig---

    uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de----

    stemgerechtigde leden aanwezig is.-------------------------------------------------

    Indien niet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt op

    dezelfde wijze, niet eerder dan veertien dagen en niet later dan dertig dagen na de

    datum van de eerste vergadering, een tweede vergadering belegd waarin

    ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden met twee/derde---------

    meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besloten kan worden tot-----

    ontbinding van de vereniging.-------------------------------------------------------

    De oproeping van de tweede vergadering dient op dezelfde wijze te geschieden

    als eerder in dit artikel omschreven.------------------------------------------------

3. Een eventueel batig saldo zal over de stemgerechtigde leden worden verdeeld –

    op basis van hun contributiebijdrage over de laatste vijf jaren.-------------------

4. De vereffening geschiedt door het bestuur.------------------------------------------

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening

    van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen----

    van de statuten zoveel mogelijk van kracht.-----------------------------------------

    In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar—

    naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".-------------------------------

    De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende—

    baten meer aanwezig zijn.-------------------------------------------------------------

7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden ---------

    bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is--------

    degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.-----------------------

 

REGLEMENTEN------------------------------------------------------------------------------

Artikel 16------------------------------------------------------------------------------------

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen - waaronder een--

    huishoudelijk en een havenreglement - vaststellen en wijzigen, waarin-----------

    onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig----

    wordt voorzien.-------------------------------------------------------------------------

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of----

    met deze statuten.---------------------------------------------------------------------

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde-- in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.------------------------

 

SLOT AKTE----------------------------------------------------------------------------------

WAARVAN AKTE, is verleden te Wijchen op de datum in het hoofd van deze akte ----

vermeld.-------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is---

aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op --------

volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ---

conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis -----

genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte ------------

voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ----------------

ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.-----

Volgt ondertekening.------------------------------------------------------------------------

 

CLUBGEBOUW DE KINK

Van Cittersweg 8, 6606 KJ Niftrik

Kvk nummer: 40144325 

BEL ONS

Telefoon: 024-6414268  (Havenmeester)

STUUR EEN EMAIL

klik HIER