logo-met-tekst-kleiner-breed

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2021

Huishoudelijk reglement 2021 ZRMV De Batavier

Goedgekeurde versie uit de ALV van 13 april 2021

 •  Door het enkele feit van aanmelding als lid of jeugdlid en/of het zich bevinden op de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen of wateren, dan wel door gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging, geeft men te kennen, bekend te zijn met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en Havenreglement alsmede met bestuursbesluiten en zich te onderwerpen aan het gestelde daarin.
 • Laatste vaststelling in de ledenvergadering van:13 april 2021.
 • Leeswijzer: de vermelding “schriftelijk” is gelijk aan “per e-mail”.

 

Art. 1. VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Art. 2. STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN HAVENREGLEMENT

2.1         Een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement en andere afspraken en protocollen staat op het besloten gedeelte van de website van de vereniging.

2.2         Alle leden, aspirant-leden en participanten worden bij toelating gewezen op het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement en andere afspraken en protocollen die op het besloten gedeelte van de website van de vereniging staan.

 

Art. 3. LEDEN

3.1         Het aantal leden is onbeperkt.

3.2         Indien het aantal leden met een ligplaats de 300 overschrijdt, is het bestuur bevoegd een ledenstop af te kondigen. Naargelang er ligplaatsen vrij komen in de haven kan het bestuur nieuwe leden toelaten.

3.3         Leden kunnen niet automatisch recht doen gelden op een ligplaats. Bij een tekort zullen vrijkomende ligplaatsen worden toegewezen volgens de aanvraagvolgorde op een wachtlijst in combinatie met de afmetingen van het vaartuig.

3.4         De leden zijn verdeeld in de volgende categorieën:

gewone leden, ereleden, participatie leden,  jeugd- en studentleden en aspirant-leden.

 

3.5 Ereleden

3.5.1     Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering die daarover beslist met 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. De voordracht geschiedt door het bestuur of tenminste 10 stemgerechtigde leden die zich daartoe schriftelijk tot de voorzitter wenden. Ereleden hebben als zodanig geen verplichtingen, zijn vrijgesteld van het betalen van entreegeld en contributie en hebben alle rechten van de gewone leden, met dien verstande dat zij geen deel kunnen uitmaken van het bestuur.

 

3.6 Gewone leden:

3.6.1     Het bestuur beslist over toelating tot de vereniging. Het bestuur kan deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan een door het bestuur in te stellen commissie.

3.6.2      Indien een aanvrager om lidmaatschap door het bestuur wordt afgewezen, staat voor hem beroep open bij de ledenvergadering die met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen over toelating beschikt. Voor een dergelijk beroep dient de aanvrager zich schriftelijk te wenden tot de voorzitter, die dit beroep op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering zet.

3.6.3 De minimumleeftijd van een gewoon lid is 22 jaar.

 • Participatieleden
  • Indien personen die geen lid zijn deel uitmaken van het bestuur of van een door het bestuur erkende verenigingscommissie, wordt hun het lidmaatschap toegekend zonder dat daar financiële verplichtingen tegenover staan. Het participatie lidmaatschap wordt geacht te zijn ingegaan tegelijkertijd met deelname aan het bestuur of commissie. Het participatielidmaatschap eindigt bij uittreding uit het bestuur of de commissie. Participatieleden zijn vrijgesteld van het betalen van entreegeld en contributie en hebben alle rechten van de gewone leden.
  • De minimumleeftijd van een participatie lid is 16 jaar.

 

 • Jeugd- en studentleden

3.8.1      Jeugdigen die 16 jaar zijn en nog niet de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt en studenten die nog niet de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt en beschikken over een studentenpas die bij de start van het verenigingsjaar geldig is, kunnen als jeugdlid tot de vereniging worden toegelaten.

3.8.2      Het verzoek om toelating dient te geschieden op een daartoe strekkend formulier, vergezeld van een schriftelijke goedkeuring van ouder of voogd, indien de jeugdige jonger is dan 18 jaar.

3.8.3      Over toelating tot jeugd-studentenlid beslist het bestuur, dat deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk kan delegeren aan een door het bestuur in te stellen speciale commissie. Tegen de beslissing bestaat geen beroep.

3.8.4      Jeugd- en studentleden zijn vrijgesteld van het betalen van entreegeld en de jaarlijks terugkerende clubkaart / consumptiebonnen. Zij worden bij de aanvang van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin zij de leeftijd van 22 jaar of 26 jaar (bij beschikking van een studentenpas) hebben bereikt, automatisch ingeschreven als gewoon (aspirant) lid met de daaraan verbonden rechten en plichten.

3.8.5      Het bestuur is bevoegd een jeugd-studentenlid te royeren. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

 

3.9 Aspirant-leden

3.9.1 Het bestuur is bevoegd personen die een aanvraag tot lidmaatschap van de vereniging hebben ingediend, voor een periode van 2 jaar of zoveel korter als het bestuur wenselijk acht, het aspirant-lidmaatschap toe te kennen. In die periode heeft het bestuur, of een door het bestuur benoemde commissie, met het lid een gesprek gehad en beslist het bestuur over de definitieve toelating als lid van de vereniging en laat dat het lid schriftelijk weten.  

3.9.2      Gedurende de onder Art. 3.9.1 genoemde periode kan het bestuur te allen tijde het aspirant-lidmaatschap intrekken. Een dergelijke intrekking geldt dan tevens als afwijzing van de aanvrager voor lidmaatschap. Bij intrekking wordt geen teruggave van enige betaling verleend.

3.9.3      Ingeval van toepassing door het bestuur van Art. 3.9.2. dient de betrokkene zijn vaartuig binnen 5 dagen uit de haven verwijderd te hebben. Voor iedere dag dat deze termijn wordt overschreden is een direct opeisbare boete verschuldigd, onverminderd het recht van de vereniging om vergoeding van kosten, schade en interest te eisen. De hoogte van de boete staat vermeld in de tarievenlijst.

 

3.10       Rechten en plichten van de leden.

3.10.1   Alle leden hebben het recht tot het bijwonen van de ledenvergadering. Het recht om daar het woord te voeren en een stem uit te brengen is per categorie leden elders in dit artikel geregeld. 3.10.2 De leden en tot de gemeenschappelijke huishouding behorende personen hebben het recht gebruik te maken van de aan de vereniging toebehorende eigendommen en/of van de door de vereniging gehuurde of gepachte terreinen en opstallen, zulks overeenkomstig de bepalingen van Statuten, Huishoudelijk Reglement, Havenreglement en bestuursbesluiten.

3.10.3   De leden en tot de gemeenschappelijke huishouding behorende personen, hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden, bijeenkomsten en andere door de vereniging te organiseren activiteiten, zulks onder in acht name van door het bestuur vast te stellen voorwaarden.

3.10.4   Alle leden zijn verplicht per verenigingsjaar gedurende 8 uren zonder enige vergoeding werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Deze 8 uren kunnen tegen het betalen van een bedrag worden afgekocht. Het afkoopbedrag staat vermeld op de tarievenlijst. De aard van de werkzaamheden zal over het algemeen onderhoudswerkzaamheden aan de haven en terrein zijn. Leden die op andere wijze een vergelijkbare hoeveelheid vrije tijd aan de vereniging beschikbaar stellen, zijn vrijgesteld van deze verplichting. Onder deze laatste categorie vallen ook bestuursleden en leden van de door het bestuur erkende verenigingscommissies. Leden, die aan het begin van enig verenigingsjaar 73 jaar of ouder zijn, zijn hiervan vrijgesteld.

3.10.5   De leden zijn verplicht om er voor zorg te dragen dat hun eigendommen in goede staat van onderhoud verkeren. Wanneer een lid dit verzuimt, kan het bestuur hem verplichten om zijn eigendom binnen een gestelde termijn op te knappen. Geeft het lid hieraan geen gehoor, dan kan het bestuur van hem eisen zijn eigendom uit de haven of van het terrein te verwijderen. Als dit niet gebeurt, kan het bestuur op kosten van het lid het eigendom laten verwijderen.

3.10.6   De clubkaart/consumptiebonnen wordt jaarlijks verstrekt tegen de kosten zoals vermeld op de tarievenlijst en is een onlosmakelijk onderdeel van het lidmaatschap. De clubkaart /consumptiebonnen heeft de geldigheid van een kalenderjaar, of zoveel langer als het bestuur besluit.

Art. 4. OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP EN WIJZIGEN GEGEVENS

Leden die het lidmaatschap wensen op te zeggen, moeten zulks doen voor 1 december van enig jaar en wel schriftelijk bij de ledenadministratie. Bij verzuim hiervan blijft de contributie voor het volgende jaar in het geheel verschuldigd. De leden zijn verplicht wijzigingen van adres, telefoonnummer en e-mailadres en tevens hun eigendommen op de haven en/of terrein schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven. Verwezen wordt naar Art. 18 van dit reglement.

 

Art. 5. SCHORSING en ontzetting (aanvulling op de statuten, artikel 6)

5.1         Indien een lid of één van zijn gezinsleden of introducés op enigerlei wijze wanorde of overlast veroorzaakt, schade aan eigendommen van de vereniging of derden toebrengt, of indien er sprake is van duidelijke opzet of grove nalatigheid, dan wel handelen in de zin van het overtreden van de normale fatsoensregels, dan wel handelt in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of Havenreglement of bestuursbesluiten, ontvangt het lid van het bestuur een waarschuwing, die schriftelijk bevestigd wordt.

5.2         Die waarschuwing kan bestaan uit,

 • een waarschuwing;
 • een (voorwaardelijke) schorsing.

Wanneer een lid binnen 2 jaar opnieuw een overtreding als bedoeld in artikel 5.1 begaat, kan het bestuur besluiten het lidmaatschap te ontzetten.

 • Ingeval van (voorwaardelijk) schorsing of ontzetting heeft het lid het recht zich tegen deze (voorwaardelijk) schorsing of ontzetting te beroepen tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waar met 2/3 meerderheid over de geldigheid van de schorsing of ontzetting wordt beslist.

5.3         Bij een schorsing bedoeld als in Art. 5.1. en 5.2 wordt het lid voor de betreffende periode van de schorsing de toegang tot en het gebruik van de verenigingsaccommodaties en faciliteiten ontzegd. De penningmeester is op een daartoe strekkend verzoek bevoegd de namen en gegevens van degenen op wie dit van toepassing is door te geven aan andere watersportverenigingen en/of commerciële havens.

5.4         Daar waar in dit artikel gesproken wordt over lid en rechten van het lid, zijn eveneens,  participatie leden jeugd-student leden en aspirant-leden bedoeld.

 

 

5.5         Indien een lid krachtens Art. 5.2 zijn lidmaatschap heeft verloren, kan hij door het bestuur weer als lid worden aangenomen, zulks ter beoordeling van het bestuur.  Tegen een afwijkende beschikking van het bestuur staat beroep open bij de ledenvergadering die met 2/3 meerderheid over her-toelating beschikt. Voor een dergelijk beroep dient de betrokkene zich schriftelijk te wenden tot de voorzitter die dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering zet. Hangende dit beroep blijft Art. 5.2 van toepassing.

 

Art. 6. BESTUUR (aanvulling op de statuten art 8.4.)

6.1.        De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en de voortgang van de implementatie van beleid en besluiten. Daarnaast is deze verantwoordelijk voor de externe contacten met instanties en stakeholders.

6.2         De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, het archief van de vereniging en   het jaarverslag van de vereniging.

6.3         De penningmeester is verantwoordelijk voor het vastleggen van de in- en uitgaven van de vereniging onder gelijktijdige controle daarvan om zodoende de financiële positie van de vereniging te kunnen bepalen.  Hij is tevens verantwoordelijk voor het laten opstellen van de jaarstukken en de begroting.

6.4         Het bestuurslid onderhoud & beheer is verantwoordelijk voor het geplande onderhoud en (milieu)calamiteiten van haven, terrein en gebouw als mede de leveranciers contacten en geeft leiding aan de commissie onderhoud, commissie werkdagen, commissie milieu & veiligheid en de commissie legionella.

6.5         Het bestuurslid exploitatie haven is belast met de exploitatie van de haven en het terrein en geeft leiding aan de commissie havenmeesters, ligplaatscommissie, hijscommissie en de toezichthouder.

6.6         Het bestuurslid gastvrijheid en activiteiten is verantwoordelijk voor een doelgerichte exploitatie van de restauratieve voorzieningen en voor het (laten) organiseren en faciliteren van verenigingsactiviteiten en geeft leiding aan de commissie evenementen, commissie jeugd, commissie zeilen, commissie roeien en de exploitant. Tevens coördineert deze de marketing en communicatie activiteiten alsmede de commissie website.

6.7         Het bestuur kan aan een lid, dat op bijzondere wijze de vereniging heeft ondersteund, de ‘Speld van Verdienste’ toekennen. Een dergelijk besluit vereist de unanieme instemming van het voltallige bestuur. De toekenning zal op de eerstvolgende ledenvergadering met redenen omkleed aan de leden worden bekendgemaakt, waarbij de speld aan het betrokken lid zal worden uitgereikt.

6.8         Het bestuur is bevoegd in buitengewone omstandigheden bepalingen uit te vaardigen, mits van niet-financiële aard, die bindend zijn voor alle leden tot de eerstvolgende ledenvergadering waarin dan wordt beslist over het al dan niet voortduren van de betreffende bepaling.

 

Art. 7. KANDIDAATSTELLING

7.1         Voor elke vacante bestuursfunctie draagt het bestuur aan de algemene ledenvergadering tenminste één kandidaat voor. De stemgerechtigde leden kunnen eveneens kandidaten voor bestuursfuncties voordragen, waarbij de voordracht aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

 • De kandidaatstelling moet schriftelijk geschieden en door tenminste 5 stemgerechtigde leden ondertekend zijn;
 • De kandidaatstelling moet eveneens zijn ondertekend door de kandidaat ten teken dat hij een eventuele verkiezing accepteert;
 • De kandidaatstelling moet tenminste 5 dagen voor de datum van de ledenvergadering bij de secretaris zijn ingediend.

7.2         Indien voor een vacante bestuursfunctie slechts één kandidaat voorgedragen is, wordt deze geacht te zijn gekozen.

 

 

Art. 8. AFTREDEN VAN HET BESTUUR

Indien het bestuur om welke reden dan ook in het geheel aftreedt zal binnen een maand een ledenvergadering bijeen worden geroepen, waarop een nieuw bestuur zal worden gekozen. Het aftredende bestuur blijft in functie totdat het nieuwe bestuur is gekozen.

 

Art. 9. FINANCIËN

9.1         De tarieven van de vereniging worden op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld. Hieronder zijn, naast algemeen geïndexeerde verhogingen en tussentijdse inkoop- en kostprijsverhogingen, de prijzen van consumpties en gerechten in het clubgebouw niet inbegrepen.

9.2         Facturen voor de jaarlijks te betalen bedragen worden in de eerste maand van het boekjaar verstuurd. De rekeningen voor hen die tussentijds lid worden, worden vooraf aan de  toelating verzonden. De betalingstermijn bedraagt een maand, waarna bij in gebreke blijven de penningmeester een schriftelijke aanmaning tot betaling zal doen uitgaan.

9.3         Indien alsdan de betaling niet binnen één maand volgt vervalt het lidmaatschap, ongeacht de blijvende verplichting om het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de kosten van inning, alsnog in het geheel te voldoen. In dergelijke gevallen vervalt tevens het recht om op enigerlei wijze en in welke hoedanigheid dan ook ,gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging of de bij haar in beheer zijnde terreinen en wateren. In geval van vermoedelijk blijvende nalatigheid van het lid wordt voor zijn kosten een incassobureau ingeschakeld.

9.4         Bij beëindiging van het lidmaatschap in een geval als genoemd onder Art. 9.3. is het voormalig lid verplicht zijn vaartuig binnen 5 dagen uit de jachthaven verwijderd te hebben.

Art. 11.21 is daarbij van toepassing.

9.5         Entreegeld en contributiegelden worden nooit terugbetaald. Verschuldigd entreegeld en contributie worden nooit kwijtgescholden.

9.6         De contributie over het verenigingsjaar wordt altijd volledig in rekening gebracht.

9.7         De penningmeester is bevoegd op basis van door het lid te voeren gronden uitstel van betaling te verlenen tot een maximum van 6 maanden.

 

 

Art. 10. DE VLAG EN VLAGVOERING

10.1       De vlag van de vereniging bestaat uit een rood veld met witte diagonale strepen, die samenkomen in een rond wit veld, waarin een blauw Vikingschip is afgebeeld.

10.2       De leden van de vereniging mogen op hun vaartuig een door het bestuur goedgekeurde driehoekige uitvoering van de verenigingsvlag voeren.

10.3       De in artikel 10 bedoelde verenigingsvlaggen dienen als volgt te worden gevoerd:

 • zeilboten: in de top van de mast of dan wel aan de bakboordzijde in het want onder de zaling;
 • motorboten: in de top van mast, aan de bakboordzijde in het want of als geus op het voorschip.

10.4       Nationale vlaggen mogen alleen gevoerd worden indien het jacht bemand is en dienen tussen zonsondergang en zonsopgang gestreken te zijn.

 

Art. 11. LIGPLAATSEN

11.1       Ligplaatsen en andere faciliteiten mogen enkel aan leden worden verhuurd of beschikbaar gesteld, tenzij zulks in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bestuur kan hierop in het belang van de watersport of dat van de vereniging voor een tijdsduur van maximaal 12 maanden per geval uitzonderingen toestaan.

11.2       Ligplaatsen worden verhuurd als jaarligplaats: van 1 januari tot 31 december.

11.4       Aspirant leden betalen in het jaar dat deze aspirant lid is geworden naar rato van het aantal kalender maanden of kwartalen vanaf het moment dat deze een ligplaats heeft toegewezen gekregen  

11.5       Dezelfde regel is van toepassing op leden die in de loop van het verenigingsjaar een ligplaats huren voor een groter vaartuig. De verrekening vindt in dat geval plaats naar rato van tijd en afmetingen van het vaartuig.

11.6       Voor vaartuigen van leden, die meer dan 14 dagen voor of na de periode waarvoor een ligplaats is gehuurd in de haven liggen afgemeerd of op de wal staan, worden zogenaamde ‘overligdagen’ in rekening gebracht. Gedurende deze overligdagen wordt de helft van het tarief dat voor gasten geldt in rekening gebracht. Na deze 14 dagen is het volledige gastentarief verschuldigd.

11.7       Gasten mogen per jaar niet langer dan maximaal 30 dagen in het zomerseizoen en/of maximaal 6 maanden in het winterseizoen hun vaartuigen in de haven afmeren. Voor een groter aantal dagen moet de eigenaar lid zijn van de vereniging en een ligplaats hebben gehuurd. Onder het zomerseizoen wordt verstaan de periode tussen de eerste hijsdag in het voorjaar en de laatste hijsdag in het najaar.

11.8       De ligplaatsen worden door het bestuur of de daartoe aangewezen commissie toegekend. Leden die bepaalde wensen hebben kunnen dit kenbaar maken. Met deze wensen zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden. Het bestuur is niet verplicht deze wensen te vervullen.

11.9       Bij de aanvraag voor een ligplaats dienen de grootste lengte en breedte van het vaartuig waarvoor de ligplaats wordt aangevraagd, te worden opgegeven. Onder grootste lengte wordt verstaan, de lengte over alles, inclusief vaste delen als zwemtrap, plateau, boegspriet, preekstoel, vaste davits, anker, buitenboordmotor, roer en dergelijke. Onder grootste breedte wordt verstaan, de breedte gemeten over het breedste deel van het vaartuig inclusief kabelaring en/of reling en zijzwaarden.

11.9.1   Als bijboot worden vaartuigen beschouwd met een max. lengte van de maximale breedte van het hoofdvaartuig en een maximaal oppervlakte van 5,7 m².

11.10    Alle in de haven aanwezige vaartuigen waarvoor een ligplaats is gehuurd, zijn of worden gemeten onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid exploitatie haven. Op verzoek van een lid kan een her-meting plaatsvinden in diens aanwezigheid.

 

 

11.11    Bij enige wijziging in de afmetingen van het vaartuig, dan wel verandering van vaartuig door verkoop of anderszins waarvoor de ligplaats is gehuurd, dient de eigenaar het bestuur binnen 5 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen. Het bestuur is bevoegd bij nalatigheid van bovenstaande verplichtingen op kosten van de eigenaar de benodigde gegevens te laten controleren. Alsdan zal navordering van het verschuldigde liggeld worden berekend vanaf de aanvang van de gehuurde periode.

11.12    Het is de leden niet toegestaan zelfstandig veranderingen van welke aard dan ook aan de havenoutillage aan te brengen. Hieronder worden ook landvasthouders (LVH’s) en al dan niet los staande trapjes verstaan. Indien leden veranderingen wenselijk achten, kunnen zij een desbetreffend verzoek richten tot het bestuurslid belast met onderhoud & beheer. Deze beslist over het verzoek en kan de veranderingen na overleg met het lid, eventueel op diens kosten, laten aanbrengen. Mits uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de veranderingen eigendom van de vereniging. In strijd met deze bepaling aangebrachte veranderingen worden op last van het bestuur, voor rekening van het betrokken lid of gast, verwijderd, zonder enige vergoeding van schade. De vereniging heeft ter bevordering van de veiligheid en het bewaken van de uitstraling van de haven uniforme trapjes en landvasthouders ontwikkeld. Leden die liggen aan een steiger met een roosterdek en die een trapje of landvasthouder nodig hebben, dienen deze van de vereniging te kopen.

11.13    Leden en gasten zijn verplicht op eerste aanwijzing van het bestuur en/of de haventoezichthouder hun vaartuig op de aangegeven ligplaats af te meren.

11.14    Volgt het lid en of gast de bovengenoemde aanwijzingen niet op of als het lid en of gast onbereikbaar is, dan is het bestuur gerechtigd het betrokken vaartuig op de aangegeven plaats te doen afmeren.

11.15     Leden die in de haven ligplaats kiezen, zijn verplicht voor het betreffende vaartuig een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben. Een copy van het verzekeringsbewijs dient u aan te leveren bij de ledenadministratie. Wanneer uw verzekering wijzigt dan dient u de ledenadministratie hiervan op de hoogte te stellen en hen een actueel copy van de polis te verstrekken. De vereniging aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als blijkt dat een lid niet verzekerd is of een schade door zijn toedoen, of door toedoen van een omstandigheid met, op of aan een vaartuig, niet door hem wordt betaald.

11.16     Het bestuur en/of de haventoezichthouder is gerechtigd, indien de veiligheid van vaartuigen of de eigendommen van de vereniging zulks noodzakelijk maken, vaartuigen van wie en in welke staat ook te vervaren, op andere plaatsen af te meren of op de wal droog te zetten, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. In geval van calamiteiten is het bestuur en/of de toezichthouder gemachtigd zich toegang te verschaffen tot het vaartuig om grotere schade voor alle partijen te minimaliseren. Het bestuur heeft het mandaat om al het mogelijke te doen wat op dat moment en in die situatie van belang is om erger te voorkomen c.q. schade te beperken voor betrokken partijen, zonder dat hiervoor de vereniging verantwoordelijk wordt gesteld.

11.17     De vereniging is gerechtigd alle kosten die gemaakt zijn ter voorkoming van schade of beperking daarvan, op de eigenaar van het vaartuig te verhalen. Deze kosten zijn onmiddellijk in te vorderen. Bij het in gebreke blijven zal Art. 17 van dit reglement worden toegepast.

11.19     Opzegging van de huur van een ligplaats door het lid moet voor 1 december schriftelijk bij het ledenadministratie geschieden. Indien geen opzegging is binnengekomen, wordt de huur geacht stilzwijgend te zijn verlengd.

Indien een lid voor 1 april zijn ligplaats opzegt en de box vrij oplevert, dan wordt 50% van het liggeld gecrediteerd. Bij tussentijdse opzegging na 1 april zal geen teruggave van liggeld plaats vinden.

Het bestuur kan in de volgende gevallen de huur van de ligplaats aan een lid opzeggen of opschorten:

 1. Indien het bestuur het uit hoofde van het financiële belang van de vereniging wenselijk acht dat het vaartuig op een andere plaats wordt afgemeerd en het lid zich daartegen verzet;
 2. Indien het lid zich niet houdt aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of Havenreglement of bestuursbesluiten;
 3. Indien een lid door onoordeelkundig varen, zulks ter beoordeling van het bestuur, gevaar voor schade aan eigendommen van de vereniging, leden of gasten doet ontstaan: en dan nog slechts na herhaald optreden van dit gevaar en na waarschuwing van de zijde van het bestuur;
 4. Na feitelijk opzettelijke veroorzaken van schade of het niet correct afhandelen van schade aan de eigendommen van de vereniging, leden of gasten;
 5. Indien de staat waarin een vaartuig zich bevindt, zulks ter beoordeling van het bestuur, aanleiding geeft te veronderstellen dat het varen met het vaartuig op de openbare wateren voor het vaartuig zelf, voor de opvarenden, dan wel voor anderen gevaar oplevert, ofwel het verblijf in de haven op zichzelf gevaar voor het toebrengen van schade teweeg zou kunnen brengen aan de eigendommen van de vereniging, leden of gasten;
 6. Indien een lid door zijn gedrag de eer en goede naam van de vereniging schaadt;
 7. Indien een lid zijn vaartuig meer dan 2 jaar op de wal heeft staan en geen aanstalten maakt om zijn vaartuig met de eerstvolgende hijsactiviteit verantwoord te water te laten. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Het bestuur zal het lid per aangetekend schrijven mededeling doen van de huuropzegging, zulks onder opgave van redenen. Alsdan zal de eigenaar binnen 5 dagen na dagtekening van het aangetekend schrijven zijn vaartuig uit de haven verwijderd moeten hebben. Voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden is een direct opeisbare boete verschuldigd, onverminderd het recht van de vereniging om vergoeding van kosten, schaden en interest te eisen. De hoogte van de boete is opgenomen in de tarievenlijst. Opzegging van huur resulteert er in dat van de gehuurde faciliteit voor het betreffende vaartuig geen gebruik meer mag worden gemaakt.

11.20     Het is de leden niet toegestaan de rechten op een ligplaats aan anderen over te doen.

11.21     De leden zijn verplicht bij overdracht van hun vaartuig het bestuur, via de ledenadministratie, binnen 5 dagen daarvan, schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van de naam en het adres van de nieuwe eigenaar. Tot het moment dat de nieuwe eigenaar als lid van de vereniging is toegelaten of het betreffende vaartuig door de nieuwe eigenaar uit de haven is verwijderd, blijft het lid dat het vaartuig heeft verkocht, volledig en onverkort verantwoordelijk en aansprakelijk jegens de vereniging, als ware het vaartuig nog zijn eigendom.

11.24     Indien de eigenaar aan derden toestemming geeft zijn vaartuig te gebruiken, dient hij hen een schriftelijke verklaring te geven. Deze verklaring dient aan de haventoezichthouder getoond te worden alvorens van het vaartuig gebruik gemaakt wordt. Bij verzuim hiervan zal de haventoezichthouder aan de betreffende personen het betreden van het vaartuig beletten. Regelmatig gebruik van in de haven liggende vaartuigen van leden door niet-leden is niet toegestaan.

11.25    Het is leden niet toegestaan het vaartuig waarvoor een ligplaats bij de vereniging is gehuurd, te gebruiken als permanente woning. Onder permanente bewoning wordt verstaan een aaneengesloten verblijf langer dan 6 maanden.  Het bestuur is bevoegd deze termijn in bijzondere gevallen te verlengen tot maximaal 11 maanden. Een aaneengesloten verblijf langer dan 11 maanden is nimmer toegestaan. Evenmin is het leden en gasten toegestaan vanuit of met hun vaartuigen nering te bedrijven binnen de eigendommen van de vereniging.

11.26     Stalling van vaartuigen op het parkeerterrein is alleen toegestaan op door het bestuur goedgekeurde bokken. In het algemeen zullen dit bokken zijn waarvan de vereniging eigenaar is en verrijdbare trailers die geschikt zijn voor vervoer op de openbare weg. Dit ter beoordeling door de havencommissie.

11.27     Voor identificatie van de eigenaar en controle op goede staat van de trailer, wordt door de vereniging een borgpenning uitgereikt die de eigenaar bij stalling van de trailer op het terrein van de vereniging goed zichtbaar aan de trailer dient te bevestigen. Voor de penning is (ook bij verlies) een borg verschuldigd conform de prijslijst.

11.28     Trailerstalling. Voor stalling van trailers is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd conform de tarievenlijst.

 

 

11.29     Op het terrein is alleen stalling van trailers, voorzien van borgpenning, toegestaan. Trailers zonder deze penning worden geacht illegaal op het terrein te zijn en worden verwijderd. Uitgifte van de borgpenning geschiedt door de vereniging na goedkeuring conform art 11.26. Bij constatering van gebreken die de veiligheid en / of het transport belemmeren kan stalling geweigerd worden. Bij achterstallig onderhoud wordt het lid schriftelijk de mogelijkheid geboden binnen een maand de trailer in correcte conditie te krijgen. Bij in gebreke blijven hiervan zal de penning verwijderd worden, zodat de trailer officieel verwijderd moet worden. Zie ook art HHR art. 3.10.5.

 

Art. 12. TIJDELIJK VERBLIJF VAN VAARTUIGEN IN DE JACHTHAVEN

12.1       Op door het bestuur van de vereniging vast te stellen voorwaarden kan aan vaartuigen van niet-leden tijdelijk een ligplaats in de haven toegewezen worden. Een en ander is geregeld in de artikelen 11.1 en 11.7 van dit reglement.

12.2       Het bestuur kan deze toestemming zonder opgave van redenen intrekken. Alsdan is de eigenaar verplicht zijn vaartuig binnen 24 uur uit de haven te verwijderen.

12.3       De eigenaar van de in dit artikel bedoelde vaartuigen is verplicht bij aankomst in de haven het gastenformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Indien de eigenaar niet aan boord is, rust deze verplichting op de kapitein of gezagvoerder.

12.4       Het gastengeld dient per dag te worden afgerekend. Bij een langer verblijf in de haven dient het gastengeld bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 

Art. 13. TOEGANKELIJKHEID VAN HET HAVENTERREIN

13.1       Leden hebben het recht hun relaties in beperkte mate te introduceren, behoudens toegang tot de ledenvergadering, lezingen en dergelijke. Het bestuur kan betreffende introductie nader regelen. Voor elke gewone of feestelijke gebeurtenis regelt het bestuur de introductie afzonderlijk.

13.2       Het bestuur is gerechtigd diegenen die zich op het terrein of water, wat onder het beheer van de vereniging valt, of in het clubhuis of op de haven onwelvoeglijk gedragen, dan wel hinder of overlast veroorzaken, het verdere verblijf op genoemde terreinen en/of wateren, het clubhuis of de haven ontzeggen. Het bestuur kan de haventoezichthouder of exploitant machtigen namens haar dit recht uit te oefenen.

13.3       Het parkeren van auto's op het terrein van de haven is alleen toegestaan aan leden. Ter bescherming van de eigendommen van de vereniging is het bestuur gemachtigd om in haar ogen noodzakelijke maatregelen te treffen en nadere bepalingen uit te vaardigen.

 

Art. 14. KLACHTEN

Eventuele klachten moeten schriftelijk ter kennisgeving aan het bestuur worden medegedeeld.  Zij dienen bij de secretaris te worden ingediend. Het bestuur neemt over de klacht een beslissing of laat deze over aan de ledenvergadering.

 

Art 15 Aansprakelijkheid

De vereniging en/of personen die in opdracht van de vereniging handelen, zijn niet aansprakelijk jegens de leden, gasten, huurders en gebruikers van eigendommen van de vereniging wegens aan laatst genoemden toegebrachte schade.

Voor handelingen van derden, niet bedoeld bij de in het voorgaande omschreven personen en bedrijven, sluit de vereniging uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit.

 

Art. 16. FINANCIËLE WANPRESTATIES EN HET VEROORZAKEN VAN SCHADE

Door het enkele feit dat een vaartuig zich bevindt op of in de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen en wateren, geeft de eigenaar te kennen er mee in te stemmen dat, zo hij niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen, hem, zijn lasthebbers en/of rechtsopvolgers, de toegang tot en het gebruik van zijn vaartuig wordt belet totdat het gehele te vorderen bedrag is voldaan.

 

 

Art. 17. VERLATING VAN EIGENDOM EN VERWAARLOZING VAN SCHEPEN.

17.1       Het eigendom van een vaartuig of ander goed gaat ten behoeve van de Batavier verloren indien het lid (eigenaar) het vaartuig of goed prijsgeeft met het oogmerk om zich van de eigendom te ontdoen.

17.2       Hiervan is sprake als,

 1. het vaartuig of goed wegens verwaarlozing is verplaatst naar een daarvoor bestemde plek in de haven of op de wal, èn de eigenaar door het bestuur van deze verplaatsing formeel schriftelijk kennis is gegeven, èn waarvoor gedurende een jaar na de verplaatsing geen, naar het oordeel van het bestuur, genoegzaam onderhoud is gepleegd en/of stallingsgelden zijn betaald;
 2. de woon- of verblijfplaats van de eigenaar van een vaartuig of goed niet bij het bestuur bekend is, èn de eigenaar zich niet bij het bestuur bekend heeft gemaakt binnen een jaar na verzending van een oproep aan de leden resp. mededeling aan de Politie, èn waarvoor gedurende een jaar geen stallingsgelden zijn betaald. De oproep aan de leden houdt in een verzoek aan de eigenaar om zich bekend te maken, de mededeling aan de Politie houdt in de kennisgeving van het bestuur dat de eigenaar van het vaartuig of goed al meer dan een jaar onbekend is. De mededeling aan de Politie vindt tegelijk plaats met de oproep aan de leden;

17.3       Vanaf het moment dat een vaartuig naar de plek, bedoeld onder 18.2.1, is verplaatst geldt boven op het standaardtarief voor stalling een extra stallingstarief volgens de door de ALV vastgestelde tarievenlijst;

17.4.      De vereniging is niet gehouden enige vergoeding voor het aldus in eigendom overgegane vaartuig of goed te betalen;

17.5       De vereniging is bevoegd een direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete op te leggen ter grootte van de kosten die de vereniging maakt voor het eventueel vervreemden en verwijderen van het vaartuig of het goed.

 

Art. 18. BINDEND VERKLARING

Eenieder die zich bevindt op de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen en/of wateren, dan wel gebruik maakt van de eigendommen van de vereniging, waaronder alle leden in het algemeen, zijn gebonden aan de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en Havenreglement alsmede bestuursbesluiten. Door het enkele feit van aanmelding als lid en/of het zich bevinden op de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen of wateren, dan wel door gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging geeft men te kennen bekend te zijn met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement alsmede bestuursbesluiten en zich te onderwerpen aan het gestelde daarin.

 

Art. 19. DISPENSATIE

Dispensatie van (onderdelen van) de bepalingen van dit reglement kan door het bestuur worden verleend. Tegen het besluit daartoe kan bezwaar worden gemaakt in de algemene ledenvergadering waarbij een geldig meerderheid doorslaggevend is.

 

Art. 20. WIJZIGINGEN

Wijzigingen in dit reglement kunnen door de ledenvergadering worden aangebracht. Ter zake van de procedure en het stemmen over een dergelijk voorstel wordt verwezen naar de artikelen 16 van de Statuten.

 

 

Art. 21. MAATREGELEN BIJ ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

21.1       De leden dienen zich bij onderhoudswerkzaamheden aan vaartuigen op het terrein te houden aan de gestelde maatregelen:

 • Het schoonspuiten van vaartuigen met water mag alleen plaatsvinden op de afspuitplaats. Daarbij mogen de uiteinden van de vaartuigen niet over de randen steken.
 • Het gebruik van ontvettingsmiddelen boven de afspuitplaats is niet toegestaan.
 • Bij schilder -, schuur - of andere werkzaamheden moeten zeilen worden aangebracht om te voorkomen dat de bodem en het oppervlaktewater worden verontreinigd.
 • Wegwaaien van verfschilfers en de aangebrachte zeilen moet worden uitgesloten. De zeilen moeten met zorg worden opgeruimd.
 • Vaste deeltjes verf die vrij komen moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval en moeten dus in de chemo container worden gedeponeerd.
 • Eventuele boetes die door toezichthoudende instanties worden opgelegd na een proces verbaal, worden op de overtreders verhaald.

21.2       Tijdens de zomermaanden juni-juli-augustus is het niet toegestaan in de haven onderhoudswerkzaamheden aan boten te verrichten die (geluids)overlast veroorzaken aan andere (water)recreanten.

 

Art. 22. PUBLIC RELATIONS

22.1 De relatie tussen het bestuur en de redactie van het verenigingsblad “het Kompas” is vastgelegd in een redactie reglement.

22.2 De relatie tussen het bestuur en de webmaster(s), die de website van ZRMV De Batavier beheren, is vastgelegd in een webmaster reglement.

 

Art. 23. PRIVICY

23.1       Op het terrein zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Het gebruik van camerabeelden wordt geregeld in het cameraprotocol.

23.2       De vereniging legt in haar ledenbestand persoonsgegevens vast. Het vastleggen en gebruik van de gegevens is geregeld in het AVG protocol

 

Art. 24. ONVOORZIENE SITUATIES

In gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

 

Bijlagen:

1 Havenreglement

2 Tarievenlijst

3 Redactie reglement

4 Webmaster reglement

5 Cameraprotocol

6 AVG protocol

 

 

0-0-0-0-0

CLUBGEBOUW DE KINK

Van Cittersweg 8, 6606 KJ Niftrik

Kvk nummer: 40144325 

BEL ONS

Telefoon: 024-6414268  (Havenmeester)

STUUR EEN EMAIL

klik HIER