logo-met-tekst-kleiner-breed

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2012

ZEIL - ROEI - EN MOTORBOOTVERENIGING DE BATAVIER 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Door het enkele feit van aanmelding als lid of jeugdlid en/of het zich bevinden op de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen of wateren, dan wel door gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging geeft men te kennen, bekend te zijn met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en Havenreglement alsmede met bestuursbesluiten en zich te onderwerpen aan het gestelde daarin. 

 

Vastgesteld in de ledenvergadering van: 6 maart 2012 

 

Printversie klik hier 

 

Art. 1.    VERENIGINGSJAAR 

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

 

 

Art. 2.    STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN HAVENREGLEMENT 

2.1         Een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement dient steeds op de haven aanwezig te zijn.

 

2.2         Een toegelaten aspirant-lid of jeugdlid ontvangt een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement.

 

2.3         Tegen betaling van de kostprijs zijn voor de leden exemplaren van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

 

Art. 3.    LEDEN 

3.1         Het aantal leden is onbeperkt.

 

3.2         Indien het aantal leden de 300 te boven gaat, is het bestuur bevoegd een ledenstop af te

kondigen. Naargelang er plaats vrij komt in de haven kan het bestuur nieuwe leden toelaten.

 

3.3         Leden kunnen niet automatisch recht doen gelden op een ligplaats.
Bij een tekort zullen vrijkomende ligplaatsen worden uitgedeeld volgens de aanvraagvolgorde op een wachtlijst.

 

3.4         De leden zijn verdeeld in: ereleden,gewone leden, partnerleden, jeugdleden en aspirant-leden. Een gewoon lidmaatschap kan gedeeld zijn tussen het lid en diens partner.

 

3.5         Ereleden:
Ereleden worden als zodanig benoemd door de ledenvergadering die daarover beslist met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
De voordracht geschiedt door het bestuur of tenminste 10 stemgerechtigde leden die zich daartoe schriftelijk tot de voorzitter wenden.
Ereleden hebben als zodanig geen verplichtingen, zij zijn vrijgesteld van het betalen van entreegeld en contributie en hebben alle rechten van de gewone leden, met dien verstande dat zij geen deel kunnen uitmaken van het bestuur.

 

3.6         Gewone leden:

 

3.6.1      Om als gewoon lid te worden toegelaten moet men ten minste 18 jaar zijn.

 

3.6.2      Het bestuur beslist over toelating tot de vereniging.
Het bestuur kan deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan een door het bestuur in te stellen commissie.

 

3.6.3      Indien een aanvrager om lidmaatschap door het bestuur wordt afgewezen, staat voor hem beroep open bij de ledenvergadering welke dan met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen over toelating beschikt. Voor een dergelijk beroep dient de aanvrager zich schriftelijk te wenden tot de voorzitter, die dit beroep op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering zet.

 

3.6.4      Indien lid en partner daarom schriftelijk verzoeken, kan een lid zijn lidmaatschap delen met z’n partner; beiden zijn dan lid. Zowel lid als partner mogen het woord voeren op vergaderingen.
Bij stemmingen kunnen ze gezamenlijk slechts 1 stem uitbrengen. 
Aan zo’n gedeeld lidmaatschap zijn geen financiële consequenties verbonden.

 

3.7         Partnerleden
Indien partners van leden deel uit maken van het bestuur of van een door het bestuur erkende verenigingscommissie, wordt hun het lidmaatschap toegekend zonder dat daar financiële verplichtingen tegenover staan. Het partnerlidmaatschap wordt geacht te zijn ingegaan tegelijkertijd met het gewone lidmaatschap waarop het partnerlidmaatschap is gebaseerd.
Het partnerlidmaatschap eindigt bij uittreding uit het bestuur of de commissie.

 

3.8         Jeugdleden

 

3.8.1      Jeugdigen, die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen als jeugdlid tot de vereniging worden toegelaten.

 

3.8.2      Het verzoek om toelating dient te geschieden op een daartoe strekkend formulier, vergezeld van een schriftelijke goedkeuring van ouder of voogd.

 

3.8.3      Jeugdleden hebben dezelfde rechten als de gewone leden, met uitzondering van het recht het woord te voeren op de ledenvergadering en daarin een stem uit te brengen. Zij kunnen voorts geen deel uitmaken van het bestuur. Het bestuur kan ten aanzien van het gebruik van de eigendommen van de vereniging door jeugdleden beperkende bepalingen stellen.

 

3.8.4       Over toelating als jeugdlid beslist het bestuur, dat deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk kan delegeren aan een door het bestuur in te stellen speciale commissie. Tegen de beslissing bestaat geen beroep.

 

3.8.5      Jeugdleden zijn vrijgesteld van het betalen van entreegeld en de jaarlijks terugkerende clubkaart / consumptiebonnen. Zij worden bij de aanvang van het jaar, volgend op dat waarin zij de 18 jarige leeftijd hebben bereikt, automatisch ingeschreven als gewoon (aspirant) lid met de daaraan verbonden rechten en plichten.

 

3.8.6       De leden zijn verplicht hun kinderen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en zelfstandig met een vaartuig, onverschillig van wie, varen als jeugdlid te laten inschrijven. In een dergelijk geval volgt de toelating tot de vereniging automatisch.

 

3.8.7       Het bestuur is bevoegd een jeugdlid te royeren. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

 

3.9         Aspirant-leden

 

3.9.1      Het bestuur is bevoegd personen die een aanvraag tot lidmaatschap van de vereniging hebben ingediend, voor een periode van 2 jaar of zoveel korter als het bestuur wenselijk acht, het aspirant-lidmaatschap toe te kennen. Na afloop van die periode beslist het bestuur over de definitieve toelating als lid van de vereniging.

 

3.9.2      Personen op wie Art. 3.9.1 van toepassing is, zijn geen lid van de vereniging.
Ze mogen wel het woord voeren op ledenvergaderingen, echter ze hebben geen stemrecht noch kunnen ze deel uitmaken van het bestuur of verenigingscommissies. Voor het overige mogen zij wel gebruik maken van de accommodaties en de faciliteiten en mogen ze deelnemen aan activiteiten.

 

3.9.3      Gedurende de onder Art. 3.9.1 genoemde periode kan het bestuur te allen tijde het aspirant-lidmaatschap intrekken. Een dergelijke intrekking geldt dan tevens als afwijzing van de aanvrager voor lidmaatschap. Een eventuele beroepsprocedure dient te verlopen als onder Art. 3.6.3.

 

3.9.4      Ingeval van toepassing door het bestuur van Art. 3.9.3. dient de betrokkene zijn vaartuig binnen 5 dagen uit de haven verwijderd te hebben. Voor iedere dag dat deze termijn wordt overschreden is een direct opeisbare boete verschuldigd, onverminderd het recht van de vereniging om vergoeding van kosten, schade en interessen te eisen. De hoogte van de boete staat vermeld in de tarievenlijst

 

3.9.5      Personen op wie Art. 3.9.1 van toepassing is, betalen het normale entreegeld, contributie en liggeld. Bij intrekking wordt geen teruggave verleend.

 

3.9.6      Bij beëindiging van de periode als vermeld onder Art. 3.9.1 zal het lidmaatschap van een aspirant-lid eindigen als hij in die periode geen schip heeft aangeschaft.

 

3.9.7      Van aspirant-leden die tijdens het aspirant-lidmaatschap hun boot verkopen en op het moment van verstrijken van de aspirant-periode geen boot hebben wordt de termijn van aspirant-lidmaatschap met twee jaar verlengd.

 

3.10      Rechten en plichten van de leden

 

3.10.1   Alle leden hebben het recht tot het bijwonen van de ledenvergadering.
Het recht om daar het woord te voeren en een stem uit te brengen is per categorie leden elders in dit artikel geregeld.

 

3.10.2    De leden en hun gezinsleden hebben het recht gebruik te maken van de aan de vereniging toebehorende eigendommen en/of van de door de vereniging gehuurde of gepachte terreinen en opstallen, zulks overeenkomstig de bepalingen van Statuten, Huishoudelijk Reglement en Havenreglement en bestuursbesluiten.

 

3.10.3    De leden en hun gezinsleden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden, bijeenkomsten en andere door de vereniging te organiseren activiteiten, zulks onder in acht name van door het bestuur vast te stellen voorwaarden.

 

3.10.4   Alle leden zijn verplicht per verenigingsjaar gedurende 8 uren zonder enige vergoeding werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.
Deze 8 uren kunnen tegen het betalen van een bedrag worden afgekocht. Het afkoopbedrag staat vermeld op de tarievenlijst. De aard van de werkzaamheden zal over het algemeen onderhoudswerkzaamheden aan de haven zijn. Leden die op andere wijze een vergelijkbare hoeveelheid vrije tijd aan de vereniging beschikbaar stellen, zijn vrijgesteld van deze verplichting.
Onder deze laatste categorie vallen ook bestuursleden en leden van de door het bestuur erkende verenigingscommissies. Leden; jonger dan 16 jaar; ouder dan 72 jaar of geen schip in of op het haventerrein hebben zijn gevrijwaard van de werkzaterdag.

 

3.10.5    De leden zijn verplicht om zorg te dragen dat hun eigendommen in goede staat van onderhoud verkeren. Wanneer een lid dit verzuimt, kan het bestuur hem verplichten om zijn eigendom binnen een gestelde termijn op te knappen. Geeft het lid hieraan geen gehoor, dan kan het bestuur van hem eisen zijn eigendom uit de haven of van het terrein te verwijderen. Als dit niet gebeurt, kan het bestuur op kosten van het lid het eigendom laten verwijderen.

 

3.10.6    De clubkaart / consumptiebonnen kaart wordt jaarlijks verstrekt tegen de kosten zoals vermeld op de tarievenlijst en is een inherent deel van het lidmaatschap.
De clubkaart / consumptiebonnen behoud te allen tijde haar waarde waarvoor zij
is uitgegeven en wordt geleverd na ontvangst van de jaarlijkse factuur.

 

 

Art. 4.    OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP EN ADRESVERANDERING 

Leden, die het lidmaatschap wensen op te zeggen, moeten zulks doen voor 1 november van enig jaar en wel schriftelijk bij het secretariaat.
Bij verzuim hiervan blijft de contributie voor het volgende jaar in het geheel verschuldigd. 
De leden zijn verplicht verandering van adres schriftelijk aan het secretariaat door te geven. Verwezen wordt naar Art. 18 van dit reglement.

 

 

Art. 5.    SCHORSING 

 

5.1         Indien een lid of één van zijn gezinsleden of introducés op enigerlei wijze wanorde of overlast veroorzaakt, schade aan eigendommen van de vereniging of derden toebrengt, dan wel handelt in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of Havenreglement of bestuursbesluiten, kan hij door het bestuur voor een periode van 14 dagen worden geschorst.

 

5.2         Bij herhaling van het gestelde in lid 5.1, of indien er sprake is van duidelijke opzet of grove nalatigheid, kan het bestuur het betrokken lid schorsen tot de eerstvolgende ledenvergadering, waar met 2/3 meerderheid over voortzetting ven het lidmaatschap wordt beslist.

 

5.3         Bij een schorsing bedoeld als in Art. 5.1. en 5.2 wordt het lid voor de betreffende periode van de schorsing, de toegang tot en het gebruik van de verenigingsaccommodaties en faciliteiten ontzegd.

 

5.4         Daar waar in dit artikel gesproken wordt over lid en rechten van het lid, zijn eveneens bedoeld partnerleden, jeugdleden en aspirant-leden, alsmede de voor hen geldende rechten.

 

5.5         Indien een lid krachtens Art. 5.2 zijn lidmaatschap heeft verloren, kan hij door het bestuur weer als lid worden aangenomen indien hij, zulks ter beoordeling van het bestuur, gegronde redenen voor zijn wanprestatie opgeeft.
Tegen een afwijkende beschikking van het bestuur staat beroep open bij de ledenvergadering die met 2/3 meerderheid over her toelating beschikt.
Voor een dergelijk beroep dient de betrokkene zich schriftelijk te wenden tot de voorzitter die dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering zet.  Hangende dit beroep blijft Art. 5.2 van toepassing.

 

 

Art. 6.    BESTUUR 

 

6.1         Het bestuur bestaat uit:

1- Algemeen bestuur: de voorzitter

                                   de secretaris

                                   de penningmeester

                                   het bestuurslid haven & terrein

                                   het bestuurslid clubhuis & activiteiten

2- Dagelijks bestuur:  de voorzitter

                                   de secretaris

                                  de penningmeester

                                  het bestuurslid haven & terrein

 

6.2         Het bestuur kan deeltaken aan het dagelijks bestuur delegeren.
Deze delegaties dienen in de notulen van de bestuursvergadering te worden vastgelegd en in het jaarverslag van de secretaris te worden opgenomen.

 

6.3         Bestuursleden moeten wettelijk meerderjarig en handelingsbevoegd en in een straal van ongeveer 50Km van de vereniging woonachtig zijn.

 

6.4         De voorzitter wordt als zodanig door en uit de algemene ledenvergadering gekozen met tenminste de helft plus een van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

6.5         De overige bestuursleden worden eveneens door en uit de gewone leden gekozen. Daarbij worden die leden gekozen, die de meeste stemmen verwierven. Behoudens het voorzitterschap worden de functies door het bestuur zelf verdeeld.

 

6.6         Bij ontstentenis van de voorzitter wijst het bestuur uit haar midden een waarnemend voorzitter aan.

 

6.7         Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar.
Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester treden nimmer in enige combinatie tegelijk af, behoudens in geval dat het gehele bestuur aftreedt.
Indien door gelijktijdige verkiezing toch een gelijktijdig aftreden veroorzaakt zou worden, bepaalt het lot van welk bestuurslid de zittingsperiode met 1 jaar wordt verlengd.

 

6.8         Het bestuur geeft leiding aan de vereniging als zodanig, beheert het verenigingsvermogen, zorgt voor toepassing van de Statuten en reglementen.
Het stelt de voorwaarden vast waaronder gebruik gemaakt kan worden van de eigendommen van de vereniging voor zover zulks niet geregeld is in de Statuten en de reglementen.

 

6.9         Het personeel in dienst van de vereniging wordt aangesteld en ontslagen door het bestuur dat ook de arbeidsvoorwaarden vaststelt.
De werkinstructies voor de haventoezichthouder worden door het bestuurslid, belast met haven & terrein, verstrekt.

 

6.10      De voorzitter of zijn plaatsvervanger heeft de leiding van de vergadering, roept het bestuur bijeen zo dikwijls hij zulks nodig acht, dan wel 2 bestuursleden hem daarom verzoeken.

 

6.11      De secretaris verzorgt de correspondentie en het archief van de vereniging, houdt het ledenbestand bij, maakt van de leden- en bestuursvergaderingen de verslagen en zorgt voor het jaarverslag van de vereniging.

 

6.12      De penningmeester is belast met het innen der gelden en het beheren van het vermogen van de vereniging, zulks in overleg met de overige bestuursleden.
De verplichtingen en de bevoegdheden van de penningmeester zijn geregeld in de Statuten.

 

6.13      Het bestuurslid, belast met haven & terrein, heeft als taak te zorgen voor een goede staat van de haven en het in stand houden van de accommodaties en faciliteiten in de ruimste zin van het woord. Hij is bevoegd maatregelen te nemen tegen eigenaren wier schepen en / of trailers niet of slecht zijn onderhouden.

 

6.14      Het bestuurslid, belast met het clubhuis & activiteiten heeft als taak alle voorkomende zaken die betrekking hebben met de goede coördinatie en exploitatie in en om het clubhuis evenals de evenementen in stand houden in de ruimste zin van het woord.
Hij is bevoegd maatregelen te nemen om verplichtingen behorende bij correcte bedrijfsvoering van het clubhuis door te voeren.

 

6.15      Het bestuur kan aan een lid, dat op bijzondere wijze de vereniging heeft ondersteund, de Speld Van Verdienste toekennen.
Een dergelijk besluit vereist de unanieme instemming van het voltallige bestuur.
De toekenning zal op de eerstvolgende ledenvergadering met redenen omkleed aan de leden worden bekendgemaakt, waarbij de speld aan het betrokken lid zal worden uitgereikt.
De Speld Van Verdienste zal bestaan uit een miniatuur van de verenigingsvlag, uitgevoerd als draagspeld.

 

6.16      Het bestuur is bevoegd in buitengewone omstandigheden bepalingen uit te vaardigen, mits niet van financiële aard, die bindend zijn voor alle leden tot de eerstvolgende ledenvergadering waarin dan wordt beslist over het al dan niet voortduren van de betreffende bepaling.

 

6.17      Bij tussentijds vertrek van een bestuurslid vult het bestuur de vacante plaats zelf aan tot de eerstkomende ledenvergadering.
Echter op enig moment dient tenminste de helft plus 1 van het aantal zittende bestuursleden rechtstreeks door de ledenvergadering te zijn gekozen.

 

 

Art. 7.      KANDIDAATSTELLING 

 

7.1         Voor elke vacante bestuursfunctie draagt het bestuur aan de algemene ledenvergadering tenminste één kandidaat voor. De stemgerechtigde leden kunnen eveneens kandidaten voor bestuursfuncties voordragen, waarbij de voordracht aan de volgende voorwaarden moet voldoen.

 

7.2         De kandidaatstelling moet schriftelijk geschieden en door tenminste 5 stemgerechtigde leden ondertekend zijn.

 

7.3         De kandidaatstelling moet eveneens zijn ondertekend door de kandidaat ten teken dat hij een eventuele verkiezing accepteert.

 

7.4         De kandidaatstelling moet tenminste 5 dagen voor de datum van de ledenvergadering bij de secretaris zijn ingediend.

 

7.5         Indien voor een bestuursvacature slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht te zijn gekozen.

 

 

Art. 8.      AFTREDEN VAN HET BESTUUR 

Indien het bestuur om welke reden dan ook in het geheel aftreedt zal binnen een maand een ledenvergadering bijeen worden geroepen, waarop een nieuw bestuur zal worden gekozen. Het aftredende bestuur blijft in functie totdat het nieuwe bestuur is gekozen.

 

 

Art. 9.      FINANCIËN 

 

9.1         De tarieven van de vereniging worden op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

 

9.2         De rekeningen met jaarlijks te betalen bedragen worden in de maand november van het betreffende jaar verstuurd. De rekeningen voor hen, die tussentijds lid worden, zullen onmiddellijk na toelating worden verzonden. De betalingstermijn bedraagt een maand, waarna bij in gebreke blijven de penningmeester een schriftelijke aanmaning tot betaling zal doen uitgaan.

 

9.3         Indien alsdan de betaling niet binnen een maand volgt, vervalt het lidmaatschap, ongeacht de verplichting van het lid het verschuldigde bedrag vermeerderd met de kosten voor inning alsnog in het geheel te voldoen.
In dergelijke gevallen vervalt tevens het recht om op enigerlei wijze en in welke hoedanigheid ook gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging of de bij haar in beheer zijnde terreinen en wateren.

 

9.4         Entreegeld en contributie worden nooit terugbetaald c.q. verschuldigd entreegeld en contributie nooit kwijtgescholden.

 

9.5         De contributie over het verenigingsjaar wordt altijd volledig in rekening gebracht.

 

9.6         Bij beëindiging van het lidmaatschap in een geval als genoemd onder Art. 9.3. is het voormalig lid verplicht zijn vaartuig binnen 5 dagen uit de jachthaven verwijderd te hebben. Art. 11.21 is daarbij van toepassing.

 

9.7         De penningmeester is bevoegd op basis van door het lid te voeren gronden uitstel van betaling te verlenen tot een maximum van 3 maanden.

 

9.8         De penningmeester is op een daartoe strekkend verzoek, bevoegd de namen en gegevens van degenen op wie Art. 5.3 van toepassing is door te geven aan andere watersportverenigingen en/of beroepshavens.

 

 

Art. 10.  DE VLAG EN VLAGVOERING 

 

10.1      De vlag van de vereniging bestaat uit een rood veld met witte diagonale strepen met zwarte rand, die samenkomen in een rond wit veld, waarin een zwart Vikingschip is afgebeeld.

 

10.2      De leden van de vereniging mogen op hun vaartuig een door het bestuur goedgekeurde driehoekige uitvoering van de verenigingsvlag voeren.

 

10.3      De in artikel 10 bedoelde verenigingsvlaggen dienen als volgt te worden gevoerd:

zeilboten:       in de top van de mast of dan wel aan de bakboordzijde in

                      het want onder de zaling

motorboten:   in de top van mast, aan de bakboordzijde in het want of

                      als geus op het voorschip.

 

10.4      Nationale vlaggen mogen alleen gevoerd worden indien het jacht bemand is en dienen tussen zonsondergang en zonsopgang gestreken te zijn.

 

 

Art. 11.  LIGPLAATSEN 

 

11.1      Ligplaatsen en andere faciliteiten mogen slechts aan leden worden verhuurd of beschikbaar gesteld, tenzij zulks in de Statuten of het Huishoudelijk
Reglement uitdrukkelijk anders is bepaald.
Het bestuur kan hierop in het belang van de watersport of dat van de vereniging voor een tijdsduur van maximaal 7 maanden per geval uitzonderingen toestaan.

 

11.2      Ligplaatsen worden verhuurd als:                 

                                       Jaarligplaats:                          van 1 november         tot 31 oktober.
                                       Zomerligplaats:                      van 1 april                   tot 31 oktober.
                                       Winterligplaats:                      van 1 november         tot 31 maart.

 

11.3      -Aspirant-leden die na 1 maart ingeschreven zijn voor een Jaarligplaats betalen Zomerliggeld naar evenredigheid van de tijd tot de aanvang van het volgende verenigingsjaar, dat hun vaartuig in de haven of op het terrein aanwezig zal zijn,

 

11.4      -Aspirant-leden die vóór 1 maart ingeschreven zijn voor een jaarligplaats, betalen
Jaarliggeld naar evenredigheid van de tijd tot de aanvang van het volgende verenigingsjaar(1 november) , dat hun vaartuig in de haven of op het terrein aanwezig zal zijn,

 

11.5      Dezelfde regel is van toepassing op leden die in de loop van het verenigingsjaar een ligplaats huren voor een groter vaartuig. 
De verrekening vindt in dat geval plaats op meergrootte van het vaartuig. 
Afronding geschied op halve maanden

 

11.6      Voor vaartuigen van leden, die meer dan 10 dagen voor of na de periode waarvoor een ligplaats is gehuurd in de haven liggen afgemeerd of op de wal staan, worden zogenaamde overligdagen in rekening gebracht met een maximum van 30 dagen. Gedurende deze overligdagen wordt de helft van het tarief dat voor gasten geldt in rekening gebracht. Na deze 30 dagen is het volledige gastentarief verschuldigd.

 

11.7      Gasten mogen per jaar niet langer dan maximaal 30 dagen in het zomerseizoen en/of maximaal 5 maanden in het winterseizoen hun schepen in de haven afmeren of op de wal plaatsen.
Voor een groter aantal dagen moet de eigenaar lid zijn van de vereniging en een ligplaats hebben gehuurd.

 

11.8      De ligplaatsen worden door het bestuur aangewezen.
Leden die bepaalde wensen ten aanzien van hun ligplaats hebben, dienen deze
2 maanden voor aanvang van het seizoen ter kennis van het bestuur te brengen. Met deze wensen zal zoveel als mogelijk is rekening worden gehouden.
Het bestuur is niet verplicht deze wensen te vervullen.

 

11.9      Bij de aanvraag voor een ligplaats dienen de grootste lengte en breedte van het schip waarvoor de ligplaats wordt aangevraagd, te worden opgegeven.
Onder grootste lengte en breedte wordt verstaan:
grootste lengte: de lengte over alles, inclusief vaste delen als zwemtrap, plateau,
                                        boegspriet, preekstoel, vaste davits en dergelijke.
grootste breedte:       breedte gemeten over het breedste deel van het schip
                                       inclusief kabelaring en/of reling en zijzwaarden.

                 Als bijboot worden boten beschouwd, met een max.lengte van 2,70 meter 
                 en/of een max. oppervlakte hebben van 5,7 m². behorend bij een groter schip

 

11.10  Alle in de haven aanwezige schepen waarvoor een ligplaats is gehuurd, zijn of worden gemeten onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid voor havenzaken.
Op verzoek van een lid kan een her meting plaatsvinden in diens aanwezigheid.

 

11.11  Bij enige wijziging in de afmetingen van het schip, dan wel verandering van schip door verkoop of iets dergelijks waarvoor de ligplaats is gehuurd, dient de eigenaar het bestuur binnen 5 dagen, schriftelijk op de hoogte te stellen.
Het bestuur is bevoegd bij nalatigheid van bovenstaande verplichtingen op kosten van de eigenaar de benodigde gegevens te laten controleren.
Alsdan zal navordering van het verschuldigde liggeld worden berekend vanaf de aanvang van de gehuurde periode.

 

11.12  Het is de leden en gasten niet toegestaan zelf veranderingen van welke aard dan ook aan de havenoutillage aan te brengen.
Indien leden veranderingen wenselijk achten, kunnen zij een desbetreffend verzoek richten tot het bestuurslid belast met havenzaken.
Deze beslist over het verzoek en kan de veranderingen na overleg met het lid op diens kosten laten aanbrengen.
Mits uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de veranderingen eigendom van de vereniging.
In strijd met deze bepaling aangebrachte veranderingen worden op last van het bestuur, voor rekening van het betrokken lid of gast verwijderd, zonder enige vergoeding van schade.

 

11.13  Leden en gasten zijn verplicht op eerste aanwijzing van het bestuur en/of de haventoezichthouder hun vaartuig op de aangegeven ligplaats af te meren.

 

11.14  Volgt het lid en of gast de bovengenoemde aanwijzingen niet op of als het lid en of gast onbereikbaar is, dan is het bestuur gerechtigd het betrokken vaartuig op de aangegeven plaats te doen afmeren.

 

11.15  Leden en gasten die in de haven ligplaats kiezen, zijn verplicht voor het betreffende schip een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben.
Het bewijs van een dergelijke verzekering dient op diens verzoek aan het bestuurslid belast met haven & terrein te worden overgelegd.

 

11.16  Het bestuur en/of de haventoezichthouder is gerechtigd, indien de veiligheid van de schepen dan wel de eigendommen van de vereniging zulks nodig maken, vaartuigen van wie en in welke staat ook te vervaren, op andere plaatsen af te meren of op de wal droog te zetten, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. 
In geval van calamiteiten is de toezichthouder gemachtigd zich toegang te verschaffen tot het vaartuig om grotere schade voor beide partijen te minimaliseren Het bestuur krijgt het mandaad van de leden om al het mogelijke te doen wat op dat moment en in die situatie van belang is om erger te voorkomen c.q schade te beperken voor betrokken partijen zonder dat hiervoor de vereniging verantwoordelijk wordt gesteld.

 

11.17  De vereniging is gerechtigd alle kosten, gemaakt ter voorkoming van schade of beperking daarvan, op de eigenaar van het vaartuig te verhalen.
Deze kosten zijn onmiddellijk opvorderbaar. 
Bij in gebreke blijven zal Art. 17 van dit reglement worden toegepast.

 

11.18  Alle diensten die in opdracht van een lid door medewerkers van de vereniging worden verricht, evenals het gebruik van eigendommen van de vereniging waarvoor een huurprijs bestaat, dienen binnen 1 maand na factuurdatum met de penningmeester te worden afgerekend.

 

11.19  Opzegging van de huur van een ligplaats door het lid moet voor 1 november schriftelijk bij het secretariaat geschieden.
Indien geen opzegging als boven bedoeld is binnengekomen, wordt de huur geacht stilzwijgend te zijn verlengd.
Bij tussentijdse opzegging zal geen teruggave van liggeld plaats vinden.
Uitgezonderd daarvan is een jaarligplaats waarvan de eigenaar de zomerligplaats schriftelijk opzegt voor 1 april.
In dat geval zal slechts liggeld voor het winterseizoen betaald dienen te worden. 
Ook in het geval alleen een zomerligplaats is gehuurd, zal restitutie van het betaalde liggeld plaatsvinden indien schriftelijk vóór 1 april de zomerligplaats wordt opgezegd.

 

11.20  Het bestuur kan in de volgende gevallen de huur van de ligplaats aan een lid 
opzeggen:

 

11.20.1  Indien het bestuur het uit hoofde van het financiële belang van de vereniging wenselijk acht dat het vaartuig op een andere plaats wordt afgemeerd en het lid zich daartegen verzet.

 

11.20.2  Indien het lid zich niet houdt aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of Havenreglement.

 

11.20.3  Indien een lid door onoordeelkundig varen zulks ter beoordeling van het bestuur, gevaar voor schade aan eigendommen van de vereniging, leden of gasten doet ontstaan: en dan nog slechts na herhaald optreden van dit gevaar en na waarschuwing van de zijde van het bestuur.

 

11.20.4  Na feitelijk veroorzaken van schade aan de eigendommen van de vereniging, leden of gasten.

 

11.20.5  Indien de staat waarin een vaartuig zich bevindt, zulks ter beoordeling van het bestuur, aanleiding geeft te veronderstellen dat het varen met het schip op de openbare wateren voor het vaartuig zelf, voor de opvarenden dan wel voor anderen gevaar oplevert, ofwel het verblijf in de haven op zichzelf gevaar voor het toebrengen van schade teweeg zou kunnen brengen in de exploitatie of aan de eigendommen van de vereniging, leden of gasten

 

11.20.6  Indien een lid door zijn gedrag de goede naam van de vereniging in opspraak brengt.

 

11.21  Het bestuur zal het lid per aangetekend schrijven mededeling doen van de huuropzegging, zulks onder opgave van redenen.
Alsdan zal de eigenaar binnen 5 dagen na dagtekening van het aangetekend schrijven zijn vaartuig uit de haven verwijderd moeten hebben.
Voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden is een direct opeisbare boete verschuldigd, onverminderd het recht van de vereniging om vergoeding van kosten, schaden en interessen te eisen.
De hoogte van de boete staat vermeld in de tarievenlijst.
Opzegging van huur als hier bedoeld, houdt in dat van de gehuurde faciliteit voor het betreffende vaartuig geen gebruik meer mag worden gemaakt.

 

11.22  Het is de leden niet toegestaan de rechten op een ligplaats aan anderen over te doen.
Dergelijke afspraken zijn van nul en generlei waarde en worden door de vereniging niet erkend.

 

11.23  De leden zijn verplicht bij overdracht van hun vaartuig het bestuur binnen 5 dagen daarvan, schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van de naam en het adres van de nieuwe eigenaar.
Tot het moment dat de nieuwe eigenaar als lid van de vereniging is toegelaten of het betreffende schip door de nieuwe eigenaar uit de haven is verwijderd, blijft het lid dat het schip heeft verkocht, volledig en onverkort aansprakelijk jegens de vereniging, als ware het schip nog zijn eigendom.

 

11.24  Indien de eigenaar aan anderen toestemming geeft zijn vaartuig te gebruiken, dient hij deze een schriftelijke verklaring te geven.
Deze verklaring dient aan de haventoezichthouder getoond te worden alvorens van het vaartuig gebruik gemaakt wordt.
Bij verzuim hiervan zal de haventoezichthouder aan de betreffende personen het betreden van het vaartuig beletten.
Regelmatig gebruik van in de haven liggende vaartuigen van leden door niet-leden is niet toegestaan.

 

11.25  Het is leden en gasten niet toegestaan het vaartuig waarvoor een ligplaats bij de vereniging is gehuurd, te gebruiken als permanente woning. 
Evenmin is het leden en gasten toegestaan vanuit hun vaartuigen, dan wel daarmee, nering te bedrijven binnen de eigendommen van de vereniging.

 

11.26  Stalling van schepen op het parkeerterrein is alleen toegestaan op door het bestuur goedgekeurde bokken.
In het algemeen zullen dit zijn bokken waarvan de vereniging eigenaar is en verrijdbare trailers die geschikt zijn voor vervoer op de openbare weg; dit ter beoordeling door de havencommissie.

 

11.27 Identificatie penning trailer

             Voor identificatie van de eigenaar en controle op goede staat van de trailer, wordt door de vereniging een borgpenning uitgereikt die de eigenaar bij stalling van de trailer op het terrein van de vereniging- goed zichtbaar, aan de trailer dient te bevestigen.

             Voor de penning is (ook bij verlies) een borg verschuldigd conform de prijslijst

 

11.28 Trailerstalling

             Voor stalling van trailers is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd conform de prijslijst.

             Boten met een walplaats zijn vrijgesteld van de jaarkosten voor stalling

 

11.29 Stallingvoorwaarde

Op het terrein is alleen stalling van trailers, voorzien van borgpenning, toegestaan. 
Trailers zonder deze penning worden geacht illegaal op het terrein te zijn en worden verwijderd.

  Uitgifte van de borgpenning geschied door de vereniging na goedkeuring conform art 11.26

  Bij constatering van gebreken die de veiligheid en / of het transport belemmeren kan stalling geweigerd worden.

  Bij achterstallig onderhoud wordt het lid schriftelijk de mogelijkheid geboden binnen een maand de trailer in correcte conditie te krijgen. Bij in gebreke blijven hiervan zal de penning verwijderd worden, zodat de trailer officieel verwijderd kan worden. 
Zie ook art HHR art.3.10.5 en art 6.13

 

 

Art. 12.  TIJDELIJK VERBLIJF VAN VAARTUIGEN IN DE JACHTHAVEN 

 

12.1      Op door het bestuur van de vereniging vast te stellen voorwaarden kan aan vaartuigen van niet-leden tijdelijk ligplaats in de haven verleend worden.
Een en ander is geregeld in de artikelen 11.1 en 11.7 van dit reglement.

 

12.2      Het bestuur kan deze toestemming zonder opgave van redenen intrekken.
Alsdan is de eigenaar verplicht zijn vaartuig binnen 24 uur uit de haven te verwijderen.

 

12.3      De eigenaar van de in dit artikel bedoelde vaartuigen is verplicht bij aankomst in de haven het gastenformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. 
Indien de eigenaar niet aan boord is, rust deze verplichting op de kapitein of gezagvoerder.

 

12.4      Het gastengeld dient per dag te worden afgerekend.
Bij een langer verblijf in de haven dient het gastengeld bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 

12.5      Leden van verenigingen, aangesloten bij de Federatie Watersport Midden Maas, kunnen voor het verblijf in de haven gebruik maken van een kortingsregeling, mits zij aan kunnen tonen lid te zijn van een dergelijke vereniging.
De korting die zij krijgen is gelijk aan de korting die leden van onze vereniging in de haven van het betreffende lid krijgen.

 

 

Art. 13.  TOEGANKELIJKHEID VAN HET HAVENTERREIN 

 

13.1      Leden hebben het recht hun relaties in beperkte mate te introduceren, behoudens toegang tot de ledenvergadering, lezingen en dergelijke.
Het bestuur kan betreffende introductie nader regelen.
Voor elke gewone of feestelijke gebeurtenis regelt het bestuur de introductie afzonderlijk.

 

13.2      Het bestuur is gerechtigd diegenen die zich op het terrein of water, wat onder beheer bij de vereniging valt, of in het clubhuis of op de haven onwelvoeglijk gedragen, dan wel hinder of overlast veroorzaken, voor de duur van die dag het verder verblijf op genoemde terreinen en/of wateren, het clubhuis of de haven ontzeggen.
Het bestuur kan de haventoezichthouder of clubhuisbeheerder machtigen namens haar dit recht uit te oefenen.

 

13.3      Het parkeren van auto's op het terrein van de haven is alleen toegestaan aan leden. Ter bescherming van de eigendommen van de vereniging is het bestuur gemachtigd, in haar ogen noodzakelijke maatregelen te treffen en nadere bepalingen uit te vaardigen.

 

 

Art. 14.  KLACHTEN 

Eventuele klachten moeten schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht.
Zij dienen bij de secretaris te worden ingediend.
Het bestuur neemt terzake van de klacht een beslissing of laat deze over aan de ledenvergadering.

 

 

Art. 15.  ONVOLDOENDE GEBRUIK VAN ACCOMMODATIE OF VAARTUIG 

Indien een situatie ontstaat waarbij een aantal aanvragen om lidmaatschap niet gehonoreerd kan worden vanwege een tekort aan ligplaatsen, kan het bestuur in de maand oktober van enig jaar aan die leden die in het voorafgaande seizoen niet of nauwelijks van hun vaartuig gebruik gemaakt hebben, het betreffende lid mededeling te doen van het feit dat voor de komende jaren geen ligplaats meer beschikbaar wordt gesteld.
Een dergelijke mededeling zal schriftelijk geschieden.
Tegen een dergelijk bestuursbesluit staat beroep open bij de eerstvolgende ledenvergadering.
Voor een dergelijk beroep dient de aanvrager zich schriftelijk te wenden tot de voorzitter die dit beroep op de agenda van de eerst volgende ledenvergadering zet.
De ledenvergadering kan het bestuursbesluit met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen ongedaan maken.

 

 

Art. 16.  AANSPRAKELIJKHEID 

De vereniging, personeel bij haar in dienst, alsmede personen of bedrijven die in opdracht van de vereniging of van het personeel bij de vereniging in dienst, handelen, zijn niet aansprakelijk jegens de leden, gasten, huurders en gebruikers van eigendommen van de vereniging wegens aan laatst genoemden toegebrachte schade, hoe deze ook mag zijn ontstaan. Ten aanzien van personeel bij de vereniging in dienst en personen en bedrijven die in opdracht van de vereniging handelen, geldt dat de vereniging ook niet aansprakelijk is indien deze personen en bedrijven zeer onachtzaam of zelfs opzettelijk mochten hebben gehandeld. Voor handelingen van derden, niet bedoeld bij de in het voorgaande omschreven personen en bedrijven, sluit de vereniging uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit.

 

 

Art. 17.  FINANCIËLE WANPRESTATIES EN HET VEROORZAKEN VAN SCHADE 

Door het enkele feit dat een vaartuig zich bevindt op of in de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen en wateren geeft de eigenaar ervan te kennen er onherroepelijk mee in te stemmen dat, zo hij niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen, van welke aard dan ook - aan de vereniging, hem, zijn lasthebbers en/of rechtsopvolgers, de toegang tot en het gebruik van zijn vaartuig wordt belet totdat het gehele te vorderen bedrag is voldaan.

 

 

Art. 18.  VERLATING VAN EIGENDOM 

Indien zich op of in de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen of wateren vaar- of voertuigen bevinden, dan wel andere roerende zaken waarvan de eigenaar of wel diens woon - of verblijfplaats bij het bestuur niet bekend is, zal daarvan mededeling gedaan worden aan de Politie te Water van het district en/of aan de politie van de gemeente waarin de jachthaven gevestigd is, zo ook aan de leden via een circulaire.
Indien de eigenaar van het betrokken vaar - of voertuig niet binnen een jaar na datum van verzending van de circulaire zichzelf aan het bestuur kenbaar maakt als eigenaar van het in genoemde circulaire omschreven vaar - of voertuig, wordt hij geacht afstand te doen van het eigendomsrecht over het vaar - of voertuig dan wel ander roerend goed, zulks ten bate van de vereniging.
De vereniging is niet gehouden op dat of enig later tijdstip enige vergoeding voor het aldus in eigendom overgegane goed te betalen.
Indien het eventuele verwijderen van het overgegane goed kosten met zich meebrengt, zullen deze na verrekening met mogelijke baten de eigenaar in rekening worden gebracht.

 

 

Art. 19.  BINDEND VERKLARING 

Een ieder die zich bevindt op de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen en/of wateren, dan wel gebruik maakt van de eigendommen van de vereniging, zowel als alle leden in het algemeen, zijn gebonden aan de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en Havenreglement alsmede bestuursbesluiten.
Door het enkele feit van aanmelding als lid en/of het zich bevinden op de bij de vereniging in beheer zijnde terreinen of wateren, dan wel door gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging geeft men te kennen bekend te zijn met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement alsmede bestuursbesluiten en zich te onderwerpen aan het gestelde daarin.

 

 

Art. 20.  DISPENSATIE 

Dispensatie van de bepalingen van dit reglement, mits niet het doel van de vereniging betreffende en niet in strijd zijnde met de Statuten, kan door de ledenvergadering worden verleend met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

 

 

Art. 21.  WIJZIGINGEN 

Wijzigingen in dit reglement kunnen door de ledenvergadering worden aangebracht.
Ter zake van de procedure en het stemmen over een dergelijk voorstel wordt verwezen naar de artikelen 14 en 16 van de Statuten.

 

 

Art. 22.  MAATREGELEN BIJ ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

De leden dienen zich bij onderhoudswerkzaamheden aan boten te houden aan de volgende maatregelen:

Het schoonspuiten van vaartuigen met water mag alleen plaatsvinden op de afspuitplaats. 
Daarbij mogen de uiteinden van de vaartuigen niet over de randen steken.

Het gebruik van ontvettingsmiddelen boven de afspuitplaats is niet toegestaan.

Bij schilder -, schuur - of andere werkzaamheden moeten zeilen worden aangebracht om te voorkomen dat de bodem en het oppervlaktewater worden verontreinigd.
Wegwaaien van verfschilfers en de aangebrachte zeilen moet worden uitgesloten.
De zeilen moeten met zorg worden opgeruimd.

Vaste deeltjes verf die vrij komen moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval en moeten dus in de chemo container worden gedeponeerd. 

Eventuele boetes die door toezichthoudende instanties worden opgelegd na een proces verbaal, worden op de overtreders verhaald. 

 

Art. 23.  PUBLIC RELATIONS 

23.1         De relatie tussen het bestuur en de redactie van het verenigingsblad “het Kompas” is vastgelegd in een redactie reglement.
23.2         De relatie tussen het bestuur en de webmaster(s), die de website van ZRMV De Batavier beheren, is vastgelegd in een webmaster reglement. 

 

Art. 24.  ONVOORZIENE SITUATIES 

In gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

 

                                           0-0-0-0-0

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CLUBGEBOUW DE KINK

Van Cittersweg 8, 6606 KJ Niftrik

Kvk nummer: 40144325 

BEL ONS

Telefoon: 024-6414268  (Havenmeester)

STUUR EEN EMAIL

klik HIER