logo-met-tekst-kleiner-breed

HAVENREGLEMENT-2

ZEIL- ROEI EN MOTORBOOTVERENIGING DE BATAVIER

HAVENREGLEMENT

Printversie klik hier

 

ZEIL- ROEI EN MOTORBOOTVERENIGING DE BATAVIER

 

HAVENREGLEMENT
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 17 februari 2008

Art. 1.

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en Havenreglement zijn van toepassing op ieder die van de eigendommen van de vereniging gebruik maakt, dan wel zich bevindt op of in de door vereniging gepachte terreinen en/of wateren. 
Statuten, Huishoudelijk Reglement en Havenreglement liggen bij het secretariaat ter inzage.

Art. 2.

De aanwijzingen van de haventoezichthouder ten aanzien van de handhaving van de orde op de haven, zowel ten aanzien van de plaats waar en wijze waarop moet worden afgemeerd, moeten worden opgevolgd.

 

Art. 3.     

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van de vereniging, de leden of gasten wordt verwezen naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
Zij die enige schade aan eigendommen van de vereniging, leden of gasten toebrengen, zijn verplicht daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de haventoezichthouder.

 

Art. 4

Auto's van leden mogen op het parkeerterrein na de slagboom worden geparkeerd. 
Het haventerrein aan de voor - en achterzijde van het clubhuis mag niet als parkeerterrein worden gebruikt. 
Ter beperking van de toegankelijkheid worden door het bestuur chipsleutels verstrekt, waarmee de bedoelde slagboom kan worden geopend. 
Deze chipsleutels worden slechts verstrekt aan leden van de vereniging, het personeel in dienst van de vereniging en de pachter van het clubhuis. 
Voor de chipsleutel zal een borg worden geheven dat bij inlevering van de chipsleutel zal worden geretourneerd. 
Het borgbedrag staat vermeld in de tarievenlijst.

Art. 5.     

Springen en hardlopen op de steigers is verboden. 
Op de steigers mogen zich niet meer dan 8 personen tegelijkertijd op een ponton bevinden.

 

Art. 6.     

 

De steigers moeten vrij blijven van hindernissen zodat een ieder zich vrij en ongehinderd over de steigers kan begeven.

 

Art. 7.     

Afval dient gedeponeerd te worden alleen in de daartoe bestemde afvalcontainers op het parkeerterrein. 
Het is niet toegestaan afval van buiten de haven in de containers te deponeren.
De container voor chemisch afval mag slechts gebruikt worden in overleg met de haventoezichthouder. 
Onder geen beding mag enig afval in het water worden gegooid.

Art. 8.     

Het overboord gooien of pompen van benzine of olie dan wel benzine- of oliehoudend water is ten strengste verboden. 
Overtreding heeft onmiddellijke verwijdering van het vaartuig uit de haven ten gevolge. 
In ernstige gevallen zal aangifte bij de Politie te water volgen.

Art. 9.     

Het lozen van fecaliën in de haven, via boordtoiletten of anderszins is verboden. 
Men dient gebruik te maken van de toiletten op de wal.

 

Art. 10. 

Het tanken van benzine of dieselolie (het overgieten vanuit een jerrycan in de tank) mag alleen geschieden afgemeerd langs de wal bij het tankstation. 
Alle open vuren in de boot of onmiddellijke omgeving daarvan dienen gedoofd te zijn. 
Tevens dienen de motoren te zijn afgezet.

Art. 11. 

Het onbeheerd laten draaien van motoren is verboden. 
Het onnodig lang laten draaien van de motoren is eveneens niet toegestaan. 
Indien dat in verband met reparatie of controle toch nodig is, dient het schip zo verhaald te worden dat de uitlaatgassen en het lawaai geen overlast kunnen veroorzaken.

Art. 12. 

Het is verboden vaartuigen met draaiende schroef tegen de steigers te laten duwen of aan de meerpalen te laten trekken.

 

Art. 13.

Het gebruik van elektriciteit van het verenigingsnet aan de wal is alleen toegestaan voor het verrichten van werkzaamheden. 
Na zonsondergang moeten alle aansluitingen aan de wal vrij zijn en / of worden zonder overleg vrijgemaakt. 
Het gebruik van elektriciteit van het verenigingsnet is toegestaan voor het verrichten van werkzaamheden. 
Het aansluiten van elektrische verwarmingsapparaten op het verenigingsnet is verboden. Leden die dat wensen kunnen in de box beschikken over een eigen bemeten en afsluitbare elektriciteitsaansluiting. 
Zij nemen dan een abonnement. 
De abonnementskosten bedraagt de prijs van 100 maal het kWh -tarief plus 10%. 
Voor abonnementhouders zijn de eerste 100 kWh gebruikte energie kosteloos. 
Er gelden voor deze aansluitingen geen beperkingen anders dan een maximale stroomafname van 10 Ampère. 
De elektra abonnementskosten worden op de jaarlijkse rekening conform art 9.2 van het huishoudelijk reglement gefactureerd.

Art. 14. 

Bij het verrichten van werkzaamheden aan de schepen die meer omvatten dan het dagelijkse onderhoud, is de eigenaar verplicht gebruik te maken van de werksteiger. 
Het gebruik van deze steiger vindt slechts plaats na overleg met de haventoezichthouder.

Art. 15.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de schepen is de eigenaar gehouden, anderen te vrijwaren van mogelijke overlast die de betreffende werkzaamheden kunnen opleveren (stank, lawaai, stof en dergelijke).

 

Art. 16. 

Ingrijpende reparaties, verbouwingen c.q. afbouw van schepen op het haventerrein en/of in de haven is slechts toegestaan met toestemming van het bestuurslid belast met havenzaken.

 

Art. 17. 

Alle schepen dienen op degelijke wijze te worden afgemeerd. 
Indien dit door de haventoezichthouder noodzakelijk wordt geacht, kan hij zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar, op diens kosten landvasten vernieuwen of in aantal uitbreiden. 
De haventoezichthouder is niet gehouden afgewaaide dekkleden opnieuw op te leggen, vol geregende schepen leeg te hozen, of enige andere voorziening te treffen.

Art. 18. 

Schepen dienen zodanig op hun ligplaats te worden afgemeerd dat geen delen van het betreffende schip over de steigers uitsteken.

 

Art. 19. 

Bijboten en surfplanken, waarvan de stalling op de wal plaats vindt, behoren van een deugdelijk kenteken van de eigenaar te zijn voorzien. 
Bij het ontbreken van een dergelijk kenteken wordt de eigenaar geacht onvindbaar te zijn, in welk geval artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement van kracht is.

Art. 20. 

In de wateren, gepacht door de vereniging, is het Binnenvaart Politie Reglement van toepassing. Zeilen en surfen is in de haven niet toegestaan. 
Het gebruik van bijboten in de haven is alleen toegestaan als daarmee de snelheid waarmee het vaartuig roeiend kan worden voortbewogen niet wordt overschreden.

 

Art. 21. 

Overtreding van deze artikelen kan door het bestuur met schorsing worden bestraft. 
Herhaalde overtreding van dit reglement zal leiden tot onmiddellijke opzegging van de huur van de ligplaats en ontzetting uit het lidmaatschap.

 

Art. 22. 

Honden die zich op de steigers of op het haventerrein bevinden, dienen aangelijnd te zijn. 
De eigenaren dienen er zorg voor te dragen dat de uitwerpselen van hun dieren op de steigers of op het terrein zo snel mogelijk worden opgeruimd. 
Het uitlaten van honden dient buiten het haventerrein te geschieden.

0-0-0-0-0