logo-met-tekst-kleiner-breed

HAVENREGLEMENT 2021

Havenreglement 2021 - ZRMV De Batavier

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 3 maart 2016  
Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 13 april 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 1. Het Havenreglement is van toepassing op eenieder die van de eigendommen van de vereniging gebruik maakt, dan wel zich bevindt op of in de door vereniging gepachte terreinen en/of wateren. 

Art. 2. De aanwijzingen van de haventoezichthouder ten aanzien van de handhaving van de orde, veiligheid en netheid in de haven en op het terrein, zowel ten aanzien van de plaats waar en wijze waarop moet worden afgemeerd, moeten worden opgevolgd.

Art. 3. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van de vereniging, de leden of gasten wordt verwezen naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Zij die enige schade aan eigendommen van de vereniging, leden of gasten toebrengen, zijn verplicht daarvan onmiddellijk melding te doen bij de haventoezichthouder.

Art. 4. Het parkeren van auto’s op het terrein mag uitsluitend op de daarvoor aangewezen parkeerplekken. Uitsluitend in het geval van een geldige invalidekaart is parkeren op de invalideparkeerplaatsen toegestaan.

Art.5. Ter beperking van de toegang tot het haventerrein en de voorzieningen worden door het bestuur chipsleutels verstrekt en/of een koppeling met uw mobiele telefoon gemaakt, waarmee de toegangsslagboom kan worden geopend. 

Deze chipsleutels en/of koppeling met uw mobiele telefoon worden slechts verstrekt aan leden van de vereniging, leveranciers van de vereniging, de toezichthouder en de exploitant van het clubhuis. 

Voor de chipsleutel zal een borg worden geheven die bij inlevering van de chipsleutel zal worden geretourneerd. Voor koppeling aan de mobiele telefoon geldt een eenmalige vergoeding. Het borgbedrag en de eenmalige vergoeding staan vermeld in de tarievenlijst. Gasten (passanten/camperaars) kunnen een tijdelijke toegang krijgen gedurende hun verblijf in de haven of het haventerrein.

Art. 6. Springen en hardlopen op de steigers is verboden. Op de steigers mogen zich niet meer dan 8 personen tegelijkertijd op een ponton bevinden.

Art. 7. De steigers en zijpieren moeten bij afwezigheid van de boot of de eigenaar vrij blijven van hindernissen zodat eenieder zich vrij en ongehinderd over de steigers en zijpieren kan begeven.

Art. 8. Afval dient gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde afvalcontainers op het parkeerterrein. Het is niet toegestaan afval van buiten de haven in de containers te deponeren.

De container voor chemisch afval mag slechts gebruikt worden in overleg met de haventoezichthouder. Onder geen beding mag enig afval in het water worden gegooid.

Art. 9. Het overboord gooien of pompen van benzine of olie dan wel benzine- of oliehoudend water is ten strengste verboden. Overtreding heeft onmiddellijke verwijdering van het vaartuig uit de haven ten gevolge.  In ernstige gevallen zal aangifte bij de Politie te water volgen.

Art. 10. Het lozen van fecaliën in de haven, via boordtoiletten of anderszins is verboden. Indien men niet over een vuilwatertank beschikt dient men gebruik te maken van de toiletten op de wal.

Art. 11. Het tanken van benzine of dieselolie (het overgieten vanuit een jerrycan in de tank) mag alleen plaatsvinden wanneer is afgemeerd langs de wal bij het tankstation en dus niet op de ligplaats in de haven. Alle open vuren in de boot of onmiddellijke omgeving daarvan dienen gedoofd te zijn. 

Tevens dienen de motoren te zijn afgezet.

 Art. 12. Het onbeheerd laten draaien van motoren is verboden. Het onnodig lang laten draaien van de motoren is eveneens niet toegestaan. Indien dat in verband met reparatie of controle toch nodig is, dient het schip zo verhaald te worden dat de uitlaatgassen en het lawaai geen overlast kunnen veroorzaken.

Art. 13. Het is verboden vaartuigen met draaiende schroef tegen de steigers te laten duwen of aan de meerpalen te laten trekken. 

Art. 14. Elektriciteit

Art 14.1 Het gebruik van elektriciteit van het verenigingsnet via vrije (stroom)aansluitpunten aan de wal en op de haven is alleen toegestaan voor het verrichten van werkzaamheden. Na zonsondergang moeten alle vrije aansluitpunten vrij zijn en / of worden zonder overleg vrijgemaakt. Het aansluiten van elektrische verwarmingsapparaten op het verenigingsnet is verboden. Het betrokken lid of diens plaatsvervanger dient tijdens de aansluiting in de omgeving aanwezig te zijn.

Art 14.2 De week, voordat een lid zijn boot tijdens één van de twee hijsdagen per jaar vanaf de wal te water laat brengen, mag het betrokken lid een vrij aansluitpunt, ook tijdens zijn afwezigheid en gedurende de nacht, blijven gebruiken.

Art 14.3 Leden die dat wensen kunnen in de box beschikken over een eigen bemeten en afsluitbare elektriciteitsaansluiting.

Art 14.4 Alle leden die beschikken over een eigen aansluitpunt dienen zelf voor de afsluiting van hun aansluitpunt te zorgen.

Art 14.5 Het abonnement bestaat uit een vast tarief en een tarief per kWh. Tarieven zijn opgenomen in de tarievenlijst.

Art 14.6 De elektra-abonnementskosten worden op de jaarlijkse rekening conform art 9.2 van het huishoudelijk reglement gefactureerd.

Art. 15. Onderhoud

Art. 15.1 Tijdens de zomermaanden juni-juli-augustus is het verboden onderhoudswerkzaamheden te verrichten die geluidsoverlast veroorzaken aan andere (water) recreanten. Zie ook artikel 22 van het Huishoudelijk Reglement.

Art. 15.2 Bij het verrichten van werkzaamheden aan de schepen die meer omvatten dan het dagelijkse onderhoud, is de eigenaar verplicht gebruik te maken van de werksteiger.  Het gebruik van deze steiger vindt slechts plaats na overleg met de haventoezichthouder.

Art. 15.3 Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de schepen is de eigenaar gehouden anderen te vrijwaren van mogelijke overlast die de betreffende werkzaamheden kunnen opleveren (stank, lawaai, stof en dergelijke). 

Art. 15.4 Ingrijpende reparaties, verbouwingen c.q. afbouw van schepen op het haventerrein en/of in de haven is slechts toegestaan met toestemming van het bestuurslid belast met havenzaken.

Art. 16. Alle schepen dienen op degelijke wijze te worden afgemeerd. Indien dit door de haventoezichthouder noodzakelijk wordt geacht, kan hij zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar, op diens kosten, landvasten vernieuwen of in aantal uitbreiden. De haventoezichthouder is niet gehouden afgewaaide dekkleden opnieuw op te leggen, vol geregende schepen leeg te hozen, of enige andere voorziening te treffen.

Art. 17. Schepen dienen zodanig op hun ligplaats te worden afgemeerd dat geen delen van het betreffende schip over de steigers uitsteken.

Art. 18. Voor het beleggen van de landvasten mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de daarvoor aangebrachte kikkers.  

 

Art. 19. Bijboten en surfplanken, waarvan de stalling op de wal plaatsvindt, behoren van een deugdelijk kenteken van de eigenaar te zijn voorzien. Zie Artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement.

Bij het ontbreken van een dergelijk kenteken wordt de eigenaar geacht onvindbaar te zijn, in welk geval artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement van kracht is.

 

Art. 20. In de wateren, gepacht door de vereniging, is het Binnenvaart Politie Reglement van toepassing. Zeilen en surfen is in de haven niet toegestaan. Het gebruik van bijboten in de haven is alleen toegestaan als daarmee de snelheid waarmee het vaartuig roeiend kan worden voortbewogen niet wordt overschreden.

Art. 21. Het is in de haven verboden om te vissen.

Art. 22. Honden die zich op de steigers of op het haventerrein bevinden, dienen aangelijnd te zijn. 

De eigenaren dienen er zorg voor te dragen dat de uitwerpselen van hun dieren op de steigers of op het terrein direct worden opgeruimd. Het uitlaten van honden dient buiten het haventerrein te geschieden.

Art. 23. Overtreding van deze artikelen kan door het bestuur met schorsing worden bestraft.  Herhaalde overtreding van dit reglement zal leiden tot onmiddellijke opzegging van de huur van de ligplaats en ontzetting uit het lidmaatschap. Zie Artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement.

  

                                                                                         0-0-0-0-0